Biblioteka

Biblioteka jest zbiorem zdigitalizowanych materiałów, dotyczących dobra wspólnego, animacji i partnerstwa lokalnego. Znajdują się w niej publikacje eksperckie – profesjonalne materiały, informacje, artykuły, wyniki analiz i badań, bazy kampanii społecznych oraz bazy projektów, konkretnych przykładów działań na rzecz dobra wspólnego.

Dobierając materiały do Biblioteki staramy się odpowiadać na potrzeby użytkowników, tak aby zgromadzone publikacje, przykłady kampanii społecznych i projektów inspirowały do działania, podsumowały innowacyjne rozwiązania i nowatorskie pomysły na promocję dobra wspólnego. Naszym celem jest również, aby zaproponowane przez nas w Bibliotece pozycje prowokowały do dyskusji na temat czym jest dobro wspólne, jak je budować, jak zawiązywać partnerstwo  na rzecz dobra wspólnego i jak zapewnić jego trwałość.

Naszą Bibliotekę cechuje różnorodność, jest w niej miejsce na wiele koncepcji dobra wspólnego, dlatego też zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy przy gromadzeniu zbiorów, ale przede wszystkim serdecznie zapraszamy do korzystania z nich.

Materiały programu Lokalne Partnerstwa PAFW
Materiały spoza programu
Publikacja naukowa „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”

Jak skutecznie animować społeczności lokalne? Jak organizować aktywność mieszkańców? Jak łączyć potencjały samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności? Niniejszy materiał dostarcza odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z animowaniem społeczności lokalnych. Publikacja ma charakter naukowy i prezentuje wnioski z badania ewaluacyjnego przeprowadzonego na przełomie 2018 i 2019 roku przez zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Anny Gizy-Poleszczuk, którego celem było ocenienie efektywności i użyteczności metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego.

Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego - tutorial

Opracowanie jest przeznaczone dla wszystkich mieszkańców społeczności lokalnych. Szczególnie przydatne może być dla tych, którzy działają na rzecz swoich wspólnot lub zamierzają to robić. Część pierwsza wyjaśnia, czym jest metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, na czym ona polega i jak ją stosować. W części drugiej znajdują się przykłady praktycznego wdrożenia metody w kilku społecznościach lokalnych.

Jak lokalnie budować partnerstwa?

Publikacja zawiera teksty ekspertów – socjologów i psychologów społecznych, które poruszają kwestie ważne dla zawiązywania się koalicji dążących do wspólnie wyznaczonego celu – budowy kapitału społecznego i dobra wspólnego, tak aby skutecznie, trwale i stabilnie działać. Wypowiedzi ekspertów zostały zilustrowane konkretnymi przykładami z realizacji projektów podjętych przez partnerstwa zawiązane w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” .


 

Jak lokalnie budować dobro wspólne? Poradnik dla działających lokalnie

Poradnik powstał na bazie doświadczeń trzech edycji Programu, ciekawa pozycja zarówno dla teoretyków, jak i praktyków animacji społecznej. Dwa główne zagadnienia to wspólne dobro, czym jest i jak je tworzyć? oraz nowa strategia animacji społeczności lokalnych – „dobre, bo wspólne”. Publikacja zbiera i syntetyzuje rozważania nad dobrem wspólnym a także opisuje doświadczenia praktyków, realizujących projekty w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.


Jutro zaczęło się wczoraj

Niniejsza publikacja pod redakcją Marzeny Słodownik jest efektem realizowanego w III edycji projektu „Małych miasteczek portret własny” przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum ze Słubic. To nie tylko pięknie opisane i zilustrowane historyczne oraz współczesne oblicza Słubic, ale także pochwała małomiasteczkowego życia. Polecamy szczególnie tym, którzy nie znają innego życia niż wielkomiejskie!


Jacy ludzie taka przestrzeń. Mini przewodnik po przestrzeni publicznej

Mini przewodnik po przestrzeni publicznej został wydany w ramach kampanii „Przestrzeń Faktycznie Publiczna” prowadzonej przez Fundację Nauka dla Środowiska. Porusza tematykę szeroko rozumianej przestrzeni publicznej oraz podejmowanej w jej obrębie aktywności społecznej. Przestrzeń publiczna jest traktowana jak dobro wspólne, które w dużym stopniu wpływa na jakość życia mieszkańców.


Gra miejska „Zagraj z nami w tolerancję”

Autor: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

W trakcie projektu został wypracowany scenariusz gry terenowej możliwej do zrealizowania na terenie miejscowości Pszów, której tematem wiodącym jest aktywizacja lokalnej społeczności wokół grup społecznych narażonych na dyskryminację. Uczestnicy projektu mieli okazję poznać różnorodność grup budujących społeczność lokalną i zrozumieć trudności, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, imigranci oraz osoby bezrobotne w środowisku małego miasteczka. Dzieci dowiedziały się również jakie przysługują im prawa i obowiązki.
Na początku uczniowie podzielili się na zespoły, z których każdy przeprowadził „badanie terenu”, zapoznając się ze specyfiką określonej grupy społecznej. Przeprowadzono kilka wywiadów z osobami niepełnosprawnymi i imigrantami mieszkającymi w Pszowie oraz odwiedzono urząd pracy, aby zorientować się w sytuacji osób bezrobotnych. W ramach działań promocyjnych przygotowano plakaty i zaproszenia, które zostały dostarczone do wszystkich szkół. Następnie ustalono zasady, zaprojektowano zadania i lokalizację poszczególnych punktów, przygotowano również kartę gry oraz mapkę poglądową. Gra miejska odbyła się z udziałem uczniów szkół z Pszowa, a także przedszkolaków (dwa poziomy trudności).
Na zakończenie przygotowana została mini książeczka z zadaniami dla dzieci o tematyce projektu. Broszura zawiera także moduł informacyjny (numery telefonów, adresy stron, gdzie mogą uzyskać informację i pomoc osoby niepełnosprawne, imigranci, dzieci, osoby bezrobotne). Gra miejska „Zagraj z nami w tolerancję” to uniwersalne narzędzie, które może być realizowane w dowolnym terminie, dla bardzo różnorodnych grup społecznych. Pozwala ono poprzez zabawę dowiedzieć się więcej na temat członków lokalnej społeczności i uczy szacunku wobec innych.

Zapraszamy do przeczytania relacji z gry miejskiej, a także obejrzenia karty gry mapy.


Forum Organizacji Pozarządowych Tczewa

Autor: Fundacja Pokolenia

Forum Organizacji Pozarządowych Tczewa to narzędzie służące integracji trzeciego sektora poprzez wymianę dobrych praktyk, wspólną promocję działań społecznych i debatę na temat bieżących wyzwań i problemów. Osoby biorące udział w tym wydarzeniu miały okazję do zdobycia wiedzy z różnych ważnych dla nich dziedzin, a także do nawiązania znajomości z przedstawicielami innych organizacji. Służyły temu warsztaty organizowane metodą Open Space, która daje możliwość zebrania szerokiej opinii w danej kwestii oraz wymiany zdań i poglądów między uczestnikami.

Projekt rozpoczął się od akcji promocyjnej – informacje zachęcające do udziału w Forum znalazły się na plakatach, na portalach społecznościowych czy na stronach www samorządu. Oprócz tego drogą mailową i telefoniczną zapraszano przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w tym wydarzeniu. Forum odbyło się w Domu Przedsiębiorcy w Tczewie, a uczestniczyło w nim ponad 30 osób. Specjaliści z poszczególnych dziedzin przeprowadzili prelekcje i warsztaty, a przedstawiciele trzeciego sektora brali udział w dyskusji. W trakcie spotkania przygotowano dużą mapę Tczewa, gdzie organizacje zaznaczały specjalnymi kolorowymi flagami miejsca swoich aktywności takich jak sport, kultura, dzieci i młodzież itp. Ponadto na tablicy magnetycznej namalowano oś czasu odnoszącą się do historii tczewskich NGO, gdzie każda z organizacji zaznaczała ważne dla niej wydarzenia takie jak jej powstanie, realizacja projektów itp. Forum przyniosło wymierne efekty w postaci utworzenia lokalnego partnerstwa na rzecz powołania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego Udało się również zacieśnić relacje między organizacjami pozarządowymi, a także przybliżyć ich działalność mieszkańcom.

Zachęcamy do zapoznania się z programem Forum.


Ankieta badania potencjału i potrzeb organizacji pozarządowych

Autor: Żywiecka Fundacja Rozwoju

Narzędzie powstało w ramach projektu „Partnerstwo pod Babią Górą”, który polegał na dzieleniu się doświadczeniem w budowaniu partnerstw. Celem przedsięwzięcia była reaktywacja partnerstwa w powiecie suskim, a służyły temu m.in. działania promocyjne, spotkania informacyjne, warsztaty animacyjne, szkolenia, doradztwo i konsultacje.

W ramach realizacji projektu Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia opracowało ankietę „Analiza potencjału i potrzeb organizacji pozarządowych”, którą przeprowadzono wśród podmiotów zainteresowanych udziałem w partnerstwie. Ankieta składała się z 3 głównych części: I- ogólne informacje o organizacji, II- potencjał organizacji, III- potrzeby organizacji. Dzięki niej uaktualniono wiedzę na temat bieżących działań poszczególnych podmiotów, zweryfikowano ich zasoby kadrowe i sprzętowe oraz zbadano ich potrzeby.

Respondenci wskazali poszczególne kompetencje, które chcieliby rozwijać, a także umiejętności pozwalające na skuteczniejsze działanie zarówno w grupie, jak i osobno na własnym terenie. W trakcie warsztatów omówiono wyniki ankiety Wśród potrzeb organizacji najczęściej wymieniano rozwój ich liderów, natomiast za najbardziej przydatne szkolenia uznano te na temat fundraisingu oraz zarządzania zasobami osobowymi w NGO. Dzięki przeprowadzeniu ankiety ustalono priorytety działań jakie należało zrealizować w partnerstwie i przygotowano plan działań na pierwszy rok współpracy. Dzięki realizacji projektu powstało uniwersalne narzędzie badawcze, które może być wykorzystane w dowolnym miejscu i społeczności.

Więcej informacji na temat projektu znajdziemy tutaj.


Akcja „Letnie wietrzenie Sandomierza”

Autor: Fundacja Fundusz Lokalny SMK

Celem akcji było wzmocnienie zaangażowania społecznego młodzieży na rzecz popularyzacji wiedzy oraz ochrony materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego Sandomierza. Inicjatywa pozwoliła wypracować i wdrożyć program pracy z młodzieżą, który polegał na wykorzystaniu i zastosowaniu w przestrzeni publicznej elementów archeologii eksperymentalnej, rekonstrukcji historycznej, happeningu oraz zbiórki społecznej.

W ramach programu zostały przeprowadzone w przestrzeni miasta zajęcia i warsztaty, w których brała udział młodzież oraz eksperci z różnych dziedzin wiedzy o kulturze. W trakcie tych spotkań młodzież wytwarzała różnego rodzaju przedmioty (np. gliniane naczynia, rekonstrukcje biżuterii z różnych epok archeologicznych itp.) zdobywając zarówno praktyczne umiejętności, jak i wiedzę. Innym rodzajem spotkań były te, które służyły pracy społecznej na rzecz materialnego dziedzictwa kulturowego (np. sprzątanie Kamienicy Oleśnickich oraz Zbrojowni, malowanie tarcz heraldycznych, czyszczenie zabytkowego uzbrojenia oraz cerowanie rekonstruowanych kostiumów pochodzących z wystawy historycznej).

Odbyły się także 4 tematyczne wycieczki odnoszące się do różnych epok historycznych Sandomierza, poprowadzone przez ekspertów posiadających rozległą wiedzę z danej epoki. Na podstawie zdobytego doświadczenia młodzież stworzyła własne trasy wycieczkowe również nawiązujące do różnych wydarzeń historycznych, a następnie oprowadzała turystów tymi trasami. Dzięki inicjatywie wolontariusze mieli niepowtarzalną okazję „poczuć” moc historii miejsc i przedmiotów. Dosłownie: odświeżali, sprzątali i wietrzyli zabytki. Dotykali materialnego dziedzictwa kulturowego Sandomierza. Elementem wieńczącym akcję była zbiórka społeczna, przeprowadzona zgodnie z ideą projektu w strojach historycznych, której celem było wsparcie stypendialne utalentowanej młodzieży. Ta inicjatywa stanowiła most łączący przeszłość i przyszłość dla dobra wspólnego.

Zapraszamy do przeczytania relacji z wydarzeń zrealizowanych w ramach projektu.


 

Aplikacja "Kulturalny Żywiec"

Autorzy: Żywiecka Fundacja Rozwoju, Kino „Janosik”

Ideą powstania aplikacji było zapewnienie łatwego i szybkiego dostępu do ciekawych wydarzeń organizowanych na terenie powiatu żywieckiego. Autorzy projektu za cel postawili sobie stworzenie przestrzeni wymiany informacji pomiędzy organizatorami życia społeczno-kulturalnego a jego uczestnikami. Założeniem była trwałość przedsięwzięcia oraz jego kompleksowość.

Na początku odbyły się spotkania z przedstawicielami różnych instytucji i organizacji, podczas których omawiano kwestie związane z aplikacją. Wspólnie ustalono kategorie wydarzeń tak, by każdy mógł się pochwalić akcjami, które organizuje. W efekcie powstała aplikacja, w której tworzące ją instytucje, grupy oraz organizacje mają darmowe konta i mogą bezpłatnie promować swoje działania. Użytkownicy mają możliwość wyszukania wydarzenia poprzez kalendarium, miejscowość lub kategorię wydarzeń. Aplikacja jest prosta w użyciu zarówno dla osób tworzących treść, jak i jej odbiorców. Nowe narzędzie od razu docenili mieszkańcy powiatu żywieckiego, a przede wszystkim dziennikarze, ponieważ ułatwia im ono dotarcie do najciekawszych wydarzeń organizowanych w okolicy.

Mimo że podobne aplikacje już istnieją, zazwyczaj są dedykowane dużym ośrodkom miejskim, natomiast aplikacja „Kulturalny Żywiec” jest dowodem na to, że mniejsze miejscowości również mają potencjał. Dzięki temu narzędziu skrócił się dystans pomiędzy organizatorami wydarzeń a ich odbiorcami. W efekcie instytucje kulturalne mogą dotrzeć szybciej i skuteczniej do większej liczby mieszkańców. Ponadto stworzenie aplikacji przyczyniło się do integracji organizatorów wydarzeń, co na pewno przyniesie owoce w przyszłości.

Aplikacja jest dostępna na smartfony z systemem Android, można pobrać ją tutaj.


Baza danych „Otwarci na działania” i broszura „Otwarci”

Autorzy: Fundacja Nauka dla Środowiska, Stowarzyszenie Wizualne Miasto

W ramach projektu powstały dwa narzędzia: Baza Danych Otwarci na Działania i Broszura „Otwarci”, które miały na celu zebranie i udostępnienie informacji o tym, jak współpracować mogą ze sobą urzędy, instytucje oraz grupy nieformalne.

Głównym założeniem Bazy było zebranie informacji z bibliotek, domów kultury, świetlic, kin, klubów i urzędów na temat zasobów, jakie w nieodpłatny sposób mogą udostępniać aktywnym grupom lokalnym na ich działania na rzecz przestrzeni publicznej. Wolontariusze podczas spotkań bezpośrednich, targów oraz listownie i elektronicznie zachęcali organizacje, urzędy i instytucje do wypełniania ankiety o udostępnianiu bezpłatnych zasobów dla grup nieformalnych. Dane te zostały umieszczone na stronie www, która jest aktualizowana i systematycznie powiększana, m.in. o działalność Animatora Partnerstw, do którego można zgłosić się o pomoc w poszukiwaniu bezpłatnych zasobów do pracy lub partnera do realizacji inicjatywy.

Natomiast Broszura „Otwarci” zawiera informacje na temat efektywnego nawiązywania współpracy między grupami nieformalnymi i instytucjami. Znajduje się tam spis organizacji i zasobów, jakie są bezpłatnie udostępnione m.in. w Szczecinie, Koszalinie, Goleniowie, Dobrej Szczecińskiej, Kołbaskowie, Gryfinie, Starym Czarnowie i Kobylance. Są tam także informacje o tym, jak rozpocząć działanie na rzecz lokalnej społeczności oraz trzy ciekawe przykłady dobrych praktyk w realizacji inicjatyw. Broszura została wydrukowana w 20 egzemplarzach i kolportowana do wybranych organizacji, które zgłosiły najciekawsze zasoby do programu. Stała się publikacją wspierającą grupy nieformalne na początki ich aktywności.

Zachęcamy do zapoznania się z Bazą Danych Otwarci na Działania oraz Broszurą „Otwarci”.


Narzędziownik Animacyjny

Autor: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Celem stworzenia narzędziownika animacyjnego była chęć zainspirowania przedstawicieli różnych środowisk do podejmowania wspólnych, usystematyzowanych działań na rzecz rozwoju lokalnego środowiska. W ramach przygotowań merytorycznych nawiązano współpracę z Małopolskim Instytutem Kultury i przeprowadzono warsztaty dotyczące tworzenia szlaków turystyczno – kulturowych, realizacji niestandardowych festynów, a także diagnozy potrzeb grup twórczych i przygotowania adekwatnej dla nich oferty. W warsztatach uczestniczyli przedstawiciele różnych środowisk gminy Gaszowice- łącznie 10 społeczników, którzy już od kilku lat działają na rzecz lokalnej społeczności.
Wypracowane w trakcie warsztatów narzędzia, scenariusze i podstawowe kroki zostały spisane i zamieszczone na stronie www pod nazwą „narzędziownika”, a także rozesłane w formie newslettera. W narzędziowniku znalazły się następujące zagadnienia: czym jest produkt lokalny i jak go promować, jak stworzyć szlak turystyczny wraz z dobrymi przykładami, 5 zasad przygotowania niezwykłego festynu, 5 zasad tworzenia dobrych ofert kulturalnych. W oparciu o nowe narzędzia zrealizowano 2 gry terenowe oraz 2 wydarzenia plenerowe: noc muzeów i piknik historyczny, które przeprowadzono w sposób nowatorski, z wykorzystaniem wiedzy nabytej podczas warsztatów.


Konkurs debat oksfordzkich

Autorzy: Żywiecka Fundacja Rozwoju, Kino Janosik

Celem projektu było zwiększenie aktywności młodzieży w życiu społecznym oraz rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia wobec otaczającego świata. W tym przypadku użytecznym narzędziem okazała się debata oksfordzka, w której dwa zespoły reprezentujące odmienne stanowiska, dyskutują ze sobą przestrzegając ściśle określonych reguł. Na początku zaproszono szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne do udziału w warsztatach na temat: praw człowieka, zasad debaty oksfordzkiej oraz sposobu argumentowania i poszukiwania rzetelnych źródeł informacji. Później spośród osób biorących udział w warsztatach opiekunowie grupy i sami uczestnicy wybierali czteroosobowe reprezentacje, które zostały przeszkolone z przemówień publicznych i prezentacji. Następnie ogłoszono tezy debat, drogą losowania ustalono strony dyskusji, a zespoły rozpoczęły przygotowania merytoryczne.

Konkurs debat rozegrany został w żywieckim Kinie Janosik i był połączony z przeglądem filmowym Watchdocs, dlatego też tematyka dotyczyła kwestii przestrzegania praw człowieka. Dysputy odbywały się z udziałem publiczności, a nad ich przebiegiem czuwało jury (składające się z przedstawicieli NGO oraz samorządu), które nagrodziło najlepszych mówców i najlepsze drużyny. W rywalizacji wzięło udział 40 uczestników, a 15 nauczycieli było zaangażowanych w przygotowania.

Wysiłek włożony w organizację Konkursu Debat Oksfordzkich to inwestycja, która szybko przynosi korzyści. Młodzież rozwija swoje umiejętności komunikacyjne, wyrażania uczuć, radzenia sobie z presją grupy i prawidłowego rozwiązywania konfliktów. Uczestnicy debat powinni podpierać się źródłami, co uczy zdobywania informacji i weryfikacji źródeł, z których korzystają. Ponadto udział w dyskusjach angażuje młodych ludzi w działalność społeczną i uczy szacunku dla osób o innych poglądach.

Zachęcamy do zapoznania się z zasadami debaty, plakatem promocyjnym oraz ze stroną poświęconą temu wydarzeniu.


Forum Debaty Publicznej

Autor: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew

Głównym zamierzeniem projektu było stworzenie przestrzeni wirtualnej dla mieszkańców gminy Gniew, pozwalającej na zamieszczanie informacji ważnych dla lokalnej społeczności. Na początku zorganizowano warsztaty poprowadzone przez profesjonalnych dziennikarzy, dzięki którym kilkanaście osób poszerzyło swoją wiedzę i umiejętności w zakresie pisania tekstów. Było to istotne z uwagi na to, że znaczna część użytkowników mediów społecznościowych to bierni obserwatorzy, niechętni do dzielenia się informacjami. Natomiast warsztaty dziennikarskie pozwoliły wyłonić grupę stałych twórców, przygotowanych do wypełniania wirtualnej przestrzeni ciekawą treścią.

Następnie, w ramach kawiarenek obywatelskich, dyskutowano na temat różnych form przekazywania informacji, a także zapraszano do włączania się w publikowanie postów na łamach powstającego forum. Dalszym krokiem było utworzenie facebookowej grupy dyskusyjnej „wGniewie – Forum Debaty Publicznej”. Wykorzystanie narzędzi portalu społecznościowego nie niesie za sobą żadnych kosztów, a w dodatku jest to łatwa forma do zamieszczania informacji i dzielenia się treścią. Liczba członków grupy dyskusyjnej przekroczyła już 3000 osób, a przynajmniej połowa z nich zagląda tam regularnie (co najmniej raz w tygodniu). Na forum codziennie pojawiają się nowe informacje, zamieszczane zarówno przez stałych twórców, jak i tych okazjonalnych. Grupa „wGniewie – Forum Debaty Publicznej” stała się narzędziem motywującym mieszkańców do podejmowania dyskusji o sprawach ważnych dla społeczności lokalnej.

Zapraszamy do odwiedzenia grupy dyskusyjnej, a także do zapoznania się z relacją z warsztatów dziennikarskich.


Rowerowa gra miejska "Wolność wczoraj i dziś"

Autor: Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”

Sokólska Rowerowa Gra Miejska to narzędzie mobilizujące uczestników do aktywnego spędzania czasu, umożliwiające im zdobycie konkretnych umiejętności, a także zachęcające do refleksji na istotne tematy. Mistrz – osoba prowadząca grę – wciela się w postać będącą orędownikiem wartości (w tym przypadku wolności) i zaprasza uczestników do podążania swoją „ścieżką” przez jeden dzień. Celem wędrówki jest poznanie świata tej wartości poprzez poszukiwanie jej symboli, rozwiązywanie rozmaitych zadań, układanie wierszy i piosenek na jej temat. Dodatkowo uczestnicy biorą udział w warsztatach – spotkaniach ze specjalistami – którzy przekazują konkretne umiejętności, a także dzielą się swoimi życiowymi doświadczeniami w zakresie wartości głównej.

Do projektu „Wolność wczoraj i dziś” włączyła się młodzież gimnazjalna, licealiści oraz nauczyciele szkół, którzy zgłosili się jako wolontariusze. Spotkania organizacyjne pozwoliły przygotować scenariusz gry oraz akcję promocyjną. Początkiem startu rajdu rowerowego był Zalew Sokólski z pomnikiem żeglarzy, braci Piotra i Mieczysława Ejsmontów, którzy rozsławili swoją miejscowość przepłynięciem Atlantyku i próbą żeglowania dookoła świata. Uczestnicy gry aktywnie spędzili czas odkrywając na nowo bogactwo regionu i poznając ważne miejsca na mapie Sokółki. Ponadto mieli okazję wziąć udział w warsztatach: żeglarskich, konnych i rowerowych, gdzie nauczyli się budowy żaglówki i podstaw żeglugi, obchodzenia z końmi, a także prostych napraw swojego roweru. Poznali również historie osób podróżujących jako żeglarze, jeźdźcy i rowerzyści.

Dzięki realizacji projektu młodzież nauczyła się organizować aktywnie czas, odkrywając atrakcje najbliższej okolicy. Udało się również zacieśnić więzi pomiędzy szkołami, biorącymi udział w grze, a innymi podmiotami zaangażowanymi w przygotowania, takimi jak ośrodek sportu, stadnina koni czy biblioteka.

Plakaty promujące Rowerową Grę Miejską oraz fotorelację z wydarzenia znajdziemy tutaj.


Konkurs filmowy„Rozkręć Młyn Pomysłów”

Autor: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Konkurs filmowy „Rozkręć Młyn Pomysłów” polegał na przygotowywaniu filmów w oparciu o zrealizowane akcje, do których wzajemnie nominowały się grupy inicjatywne i lokalni działacze.Na początku odbyło się szkolenie z kreatywnego myślenia, na którym każdy z uczestników dowiedział się co i jak należy przygotować. W ramach warsztatów powstały scenariusze i plany działania. Sygnałem do rozpoczęcia konkursu był film „Dlaczego warto działać społecznie”, nakręcony przez autora projektu – Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika. Fundusz nominował pierwszą z organizacji do przeprowadzenia i nagrania akcji społecznej – mogły to być warsztaty, imprezy, pokazy, spektakle czy spotkania, w które zaangażowani są mieszkańcy, władze lokalne lub biznes. Czas jaki był na to przeznaczony to 2 tygodnie. Po przygotowaniu filmu (długość – maksymalnie 3 minuty) i umieszczeniu go w sieci, należało nominować kolejną organizację.

W konkursie udział wzięli: burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, biblioteka, szkoła, organizacje pozarządowe, ośrodki kultury, grupy nieformalne. W rywalizacji uczestniczyło łącznie 12 filmów, na które można było głosować za pośrednictwem strony www. Łącznie oddano 434 głosy, a zwycięzcą okazała się Akademia Ruchu Goworów. Dzięki projektowi udało się uaktywnić pokłady kreatywnego myślenia wśród przedstawicieli lokalnych organizacji i zachęcić ich do twórczego działania na rzecz dobra wspólnego. Dla uczestników była to również okazja do promowania własnej aktywności oraz zaprezentowania się z innej perspektywy.

Zachęcamy do obejrzenia konkursowych filmów, a także do zapoznania się z ich scenariuszami i instrukcją przeprowadzania konkursu.


„Żywiecki Kalejdoskop” – Quest o Zabłociu

Autor: Żywiecka Fundacja Rozwoju

Questing to jedna z metod prezentacji, udostępniania i interpretacji dziedzictwa kulturowego i tożsamości lokalnej. Polega na tworzeniu szlaków, którymi można wędrować, rozwiązując zagadki ukryte w terenie. Na końcu przejścia na uczestników czeka skrzynka, a w niej pieczątka, której odbicie potwierdza przebycie całej trasy. Quest o Zabłociu został stworzony z myślą o promocji turystyki, rekreacji, aktywnego trybu życia i wypoczynku na terenie gminy Żywiec. Celem projektu było również wzmocnienie kapitału społecznego – integracja mieszkańców i zwiększenie ich zaangażowania w kreowanie rozwoju lokalnego.

Najpierw zorganizowano warsztaty, podczas których mieszkańcy powiatu żywieckiego opracowali treść Questu. Następnie do przetestowania gry zaproszono działaczy społecznych, zorganizowano również wystawę fotograficzną, która za pomocą fotografii tradycyjnej opowiadała o tożsamości miejsca. Na koniec Quest został udostępniony wszystkim zainteresowanym. Trasa rozpoczyna się na żywieckim dworcu kolejowym, którego historia sięga XIX w. Następnie prowadzi ulicami Zabłocia – położonej na lewym brzegu rzeki Soły dzielnicy Żywca, która do 1950 roku stanowiła odrębną wieś. Wędrówka jest niepowtarzalną okazją, by poznać historię, której nie ma w przewodnikach…

Wskazówki do gry można pobrać tutaj: strona 1strona 2.


Aplikacja "Smartfonem w czad"

Autor: Żywiecka Fundacja Rozwoju

Aplikacja „Smartfonem w czad” to ciąg dalszy kampanii „Żywiec bez czadu”, podnoszącej problem zanieczyszczenia powietrza w Żywcu. Kiedy oddychamy, oprócz tlenu przyswajamy wiele innych substancji, które w dużym stężeniu są trujące. Do tej pory mieszkańcy Żywca mogli sprawdzać poziom zanieczyszczenia powietrza jedynie na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. W ramach projektu stworzono aplikację mobilną na smartfony, która umożliwia sprawdzenie aktualnego składu atmosfery, a także czy stężenie danej substancji w powietrzu jest w normie. Użytkownicy mogą się również dowiedzieć, jaki poziom zanieczyszczeń jest bezpieczny dla zdrowia oraz czym grozi wdychanie szkodliwych substancji w nadmiernej ilości.

„Smartfonem w czad” to jedno z narzędzi budowania świadomości ekologicznej w społeczeństwie. Dzięki niej mieszkańcy Żywca uzyskali lepszy dostęp do informacji o stanie powietrza w mieście. Może to stanowić impuls do częstszego myślenia o zagrożeniach związanych ze szkodliwymi substancjami w atmosferze, a w dalszej kolejności do podejmowania działań w celu zmniejszenia poziomu zanieczyszczeń.

Aplikacja jest dostępna na platformach Android i iOX, można ją pobrać tutaj.


Przestrzeniomierz – weryfikator przestrzeni publicznej
Autor: Fundacja Nauka dla Środowiska
Pomysł stworzenia narzędzia powstał w wyniku doświadczeń z realizacji partnerskiego projektu Przestrzeń faktycznie publiczna” w ramach II edycji Programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Zdaniem autorów przyjazna przestrzeń publiczna jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na jakość życia mieszkańców. „Przestrzeniomierz” to mini aplikacja komputerowa, która ma inspirować do  wdrażania przyjaznych mieszkańcom zmian w otoczeniu.
„Przestrzeniomierz”, przeznaczony dla lokalnych liderów, przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych, pomaga zweryfikować czy dane miejsce spełnia kryteria przestrzeni publicznej i czy może zostać zagospodarowane, stanowiąc potencjał do ciekawych działań. Narzędzie to test wyboru, który prowadząc użytkownika przez szereg pytań, takich jak „gdzie znajduje się to miejsce?”,  „czy jest ono dostępne dla wszystkich?” w rezultacie daje odpowiedź czy dany obszar (np. betonowy plac powstały po zamknięciu ruchu ulicznego lub dziko porośnięty skwer za oknami domu) może stanowić przestrzeń do działań na rzecz dobra wspólnego w danej społeczności lokalnej. Narzędzie zawiera też element edukacyjny – użytkownik dowiaduje się, jakie są rodzaje przestrzeni (publiczna, półpubliczna, prywatna, półprywatna), i jakie kryteria je definiują. „Przestrzeniomierz” jest bezpłatną, ogólnie dostępną aplikacją. Z wersji on-line można skorzystać tutaj.

Regionalna Liga Debat Młodzieżowych
Autor: Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Celem autorów projektu było znalezienie atrakcyjnego sposobu aktywizacji młodych ludzi wokół spraw związanych z  życiem publicznym, ważnych dla lokalnej społeczności. Fundusz Lokalny SMK, w ramach organizowanego w Sandomierzu przez siebie Festiwalu Miasto Młodych Artystów, wykorzystał formułę debat oxfordzkich polegających na dyskusji dwóch różnych drużyn o przeciwstawnych opiniach na dany temat wg. z góry opracowanych zasad (w tym  m. in. dotyczących kultury wypowiedzi i konstruktywnego argumentowania).
Ponadto debaty angażując szeroką publiczność i dzięki doborowi odpowiednich zagadnień kształtują zdolność do prowadzenia dyskusji, a także stanowią narzędzie służące kształtowaniu postaw i wzbogacaniu wiedzy związanej z pojęciem dobra wspólnego. Autorzy stworzyli szczegółowe reguły regionalnej ligi debat młodzieżowych, adresowanych do samorządów uczniowskich z obszaru trzech powiatów: tarnobrzeskiego, stalowowolskiego i sandomierskiego, opracowali scenariusz, procedurę i system nagród. W przypadku debat sandomierskich na szczególną uwagę zasługuje trzystopniowa procedura eliminacji: od rywalizacji w szkołach po międzyregionalny finał oparty na zasadach współzawodnictwa sportowego. Co ważne propozycje tematów do dyskusji zgłaszali sami uczestnicy, wybierając te, które uważają za najbardziej istotne dla nich i najbliższego otoczenia, a wśród nich znalazły się: „Internet pomaga w nauce”, „Współczesna młodzież nie jest tolerancyjna” oraz „Media ogłupiają społeczeństwo”.
Zgromadzono szereg materiałów przeznaczonych do organizacji debat oksfordzkich dla grup młodzieżowych, organizacji, samorządów uczniowskich, studenckich, grup nieformalnych, liderów samorządowych, które mogą okazać się przydatne przy wykorzystaniu tego narzędzia przez inne organizacje. Część z nich zamieszczamy w załączeniu. Szczególnie zachęcamy do zapoznania się z plikiem: Debaty oksfordzkie w Sandomierzu – przebieg debat w pigułce oraz Dobre rady dla organizatorów debat, które pomogą w uniknięciu błędów oraz pokazują największe trudności w ich organizacji. Poza tym zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją: regulaminami debat na poziomie powiatowym i finałowym, tematami debat a także formularzem zgłoszeniadokumentacją filmową i fotograficzną umieszczona na stronie wydarzenia Festiwal Miasto Młodych Artystów.

Quiz internetowy "Z Marianną w Grze"
 Autor: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika
„Z Marianną w Grze” to projekt, którego celem jest zachęcenie mieszkańców i turystów do zapoznania się z Kotliną Kłodzką, jej historią, kulturą i tradycjami. „Marianna w grze” ma zaangażować i zaktywizować ludzi do działania, zwiedzania, zdrowej rywalizacji i odkrywania nieznanych dotychczas zakamarków swojego regionu. Quiz osnuty został na motywie postaci historycznej, żyjącej w XIX w. księżniczki Marianny Orańskiej, zasłużonej dla rozwoju regionu Kotliny Kłodzkiej oraz miejsc z nią związanych. Jest narzędziem, które ma za zadanie budowanie lokalnej tożsamości, zwłaszcza wśród ludzi młodych z terenu czterech gmin Masywu Śnieżnika, ale też ich nauczycieli, rodziców i wszystkich zamieszkujących te tereny.

Quiz zawiera elementy edukacyjne: krajoznawcze, kulturoznawcze i historyczne i jest niekonwencjonalnym sposobem przekazania wiedzy pozaszkolnej dotyczącej regionu, a także dobrą zabawą. Quiz jest dostępny na stronie internetowej FLMS po zalogowaniu i  polega na odpowiedziach na pytania dotyczące Masywu Śnieżnika i ułożeniu mapki. Część pytań dotyczy działań Funduszu Lokalnego Masywu Śnieżnika prowadzonych na rzecz regionu, co przyczyniła się również do upowszechnienia wiedzy o Funduszu Wieczystym im. Marianny Orańskiej. Pierwszym dziesięciu osobom, które poprawnie rozwiązały quiz i zdobyły najwięcej punktów wręczono nagrody, które przekazano podczas sesji rady miejskiej w Bystrzycy Kłodzkiej. Formułę quizu można również zastosować wszędzie tam, gdzie istnieją ciekawe osoby czy miejsca lub, które mogą stać się inspiracją do stworzenia podobnej aplikacji, a zarazem przyczynić się do promocji regionu oraz budowy lokalnej tożsamości.


Gra miejska "Graj o dobro wspólne"

Autorzy: Żywiecka Fundacja Rozwoju i Kino Janosik

Gra miejska,  która powstała w Żywcu jest rozwinięciem kampanii „Żywiec bez czadu”, która od kilku lat walczy ze smogiem i spalaniem śmieci w domowych piecach. Gra, będąca połączeniem gry internetowej, happeningu i interaktywnej zabawy ulicznej, służyć ma dalszej animacji i edukacji oraz wypracowaniu nowego kierunku w działaniach proekologicznych mieszkańców Żywca. Jej celem jest również integrowanie mieszkańców wokół wspólnego dobra, jakim jest czyste powietrze. Grę można wykorzystać do pozaszkolnej edukacji ekologicznej. Jest skierowana do osób w różnym wieku. Uczestnicy brali udział w dwóch etapach: pierwszy to quiz on-line sprawdzający wiedzę, zawierający punktowane pytania z kilku działów tematycznych.

Drugi etap to gra miejska, w której udział wzięły zespoły wyłonione w etapie internetowym. Uczestnicy gry reprezentowali określone kraje/państwa/krainy, mające poważny problem z czystością powietrza. Grający poprzez rozwiązywanie przygotowanych zadań w różnych punktach miasta mieli za zadanie tak wpływać na losy krajów, by doprowadzić do stanu czystego powietrza. Grze towarzyszyła kampania na portalach społecznościowych oraz w lokalnych mediach. Zachęcamy do zapoznania się ze spotem promującym grę oraz z materiałami: scenariuszem gry, zadaniami dla uczestników, regulaminem, prezentacją oraz filmem podsumowującym grę. Pomysł na miejską grę ekologiczną jest uniwersalny i po dostosowaniu scenariusza do lokalnej specyfiki można go wykorzystać w każdej społeczności.


Muzeum Jednej Nocy

Autor: Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew

Aby ożywić i  wypromować  miasto Gniew i jego atrakcje turystyczne oraz zaktywizować mieszkańców, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew postanowiło przeobrazić miasto, które na co dzień nie posiada własnego muzeum, w „Muzeum jednej nocy”. Przygotowania do tego wydarzenia, którego pierwowzorem była akcja „Noc Muzeów”, rozpoczęły się kilka miesięcy wcześniej i zaangażowały całą społeczność.

Na początku dokonano wyboru  lokalnych atrakcji turystycznych wartych zaprezentowania. Następnie szczegółowo zaprojektowano trasę, którą uczestnik miał przebyć z pomocą „pilota” – lokalnego przewodnika  po muzeum jednej nocy. W Gniewie taką rolę powierzono młodzieży z liceum ogólnokształcącego, która przygotowywała się do tej roli w oparciu o Warsztaty dla Opowiadaczy. Młodzi przewodnicy zostali przygotowani do tworzenia ciekawych, krótkich opowiadań, a następnie przydzieleni do konkretnych miejsc, o których tworzyli opowieść. Zaletą takiego rozwiązania jest, że na trasie zwiedzania uczestnicy mogą spotkać kilka ciekawych osób zamiast tylko jednego przewodnika. W noc imprezy każdy chętny mógł  przyłączyć się do prowadzonej przez pilota grupy. Na trasie turystycznej czekały atrakcje takie jak: Opowiadanie o ratuszu i Rynku Staromiejskim, Wystawa Starych Samochodów, Wizyta w Kościelnej Krypcie, Wystawa 101 szpilek (butów), Wystawa Starych Fotografii, Spotkanie z Bajkopisarzem, Koncert Chóru Gregoriańskiego, Wystawę Przyrodnicza, Koncert Orkiestry Dętej. Dodatkowo zwiedzać było można zamek, gdzie na uczestników czekały pokaz husarii oraz widowisko „Wakacje z Duchami”. Zachęcamy do zapoznania się z programem oraz relacją z wydarzenia.


Gra Miast

Autor: Centrum Aktywnych Gniew

Gra została stworzona z myślą o mieszkańcach gmin Gniew i Kwidzyn, leżących po obu stronach nowo otwartego mostu. Wcześniej miasta te położone o 15 km od siebie w linii prostej, odseparowane rzeką w praktyce dzieliła odległość 90 km do przebycia. W związku z tym, mieszkańcy dość rzadko podejmowali wspólne inicjatywy. W ramach wydarzeń towarzyszących otwarciu mostu zorganizowano grę miast, której celem była integracja mieszkańców obu miejscowości i zapoznanie ich z okolicznymi atrakcjami.

Zasady gry zostały wypracowane podczas wędrownych Kawiarenek Obywatelskich – otwartych spotkań, podczas których dyskutowano o potencjale lokalnych produktów turystycznych. W ramach gry zarówno w Kwidzynie, jak i w Gniewie wyznaczono po cztery miejsca, które należało odwiedzić i wykonać określone zadania, co następnie potwierdzano pieczątką na karcie gry. Zaliczenie wszystkich ośmiu miejsc upoważniało do wzięcia udziału w losowaniu nagród. Każdy, kto ukończył grę otrzymywał drobny upominek. Rozlosowano także nagrody główne – nocleg w Zamku w Gniewie dla uczestników z Kwidzyna lub karnet na basen w Kwidzynie dla uczestników z drugiej strony Wisły.

W grę zaangażowane były władze obu gmin. Poprzez zabawę mieszkańcy poznali najciekawsze miejsca w swojej okolicy oraz w sąsiedniej gminie. Tego typu działanie może być także wykorzystane do wzajemnego poznania się i integracji miast sąsiedzkich. Zachęcamy do zapoznania się z opisem gry oraz kartą uczestnika.


Przewodnik turystyczny "Sokółka znana i nieznana"

Autor: Sokólski Fundusz Lokalny

Na Sokólszczyźnie powstał przewodnik, którego autorami byli sami mieszkańcy, co stało się pretekstem do zacieśnienia lokalnej współpracy, włączenia stypendystów Fundacji w wolontariat oraz zainteresowania miejscowych lokalną historią. Tworzenie przewodnika było ciekawym sposobem na aktywizację społeczności lokalnej na rzecz dobra wspólnego – odkrywania na nowo  historii swojego regionu. Całemu procesowi towarzyszyła kampania, skierowana do mieszkańców oraz turystów i przyjezdnych. Kampania służyła przedstawieniu miejsc, które warto odwiedzić w okolicy. W realizację przewodnika włączyli się pracownicy muzeum i bibliotek, stypendyści i przyjaciele Fundacji Sokólski Fundusz Lokalny, ale również przedstawiciele Urzędu Miasta, miejscowych stowarzyszeń i  zwykli mieszkańcy miasta – pasjonaci historii.

W pierwszym etapie partnerzy projektu wskazali około 30 tematów –  związanych z miejscami, religią, osobami oraz wydarzeniami z historii miasta wartych umieszczenia w przewodniku. Następnie opracowano ogólne informacje: materiały pisane, zdjęcia, adresy. W kolejnym etapie około 50 wolontariuszy (stypendyści, przedstawiciele partnerów) zostało podzielonych na grupy zajmujące się poszczególnymi tematami (wydarzenia z historii regionu, religie, ludzie związani z Sokółką oraz ciekawostki). Nietypowym elementem przewodnika są wywiady z zasłużonym ludźmi przeprowadzone przez stypendystów Sokólskiego Funduszu Lokalnego oraz wspomnienia starszych osób. W efekcie tych działań Fundacja we współpracy z partnerami wydała 1000 egzemplarzy przewodnika pod tytułem „Sokółka znana i nieznana”. Przewodnik jest promowany na stronach poszczególnych instytucji, w prasie, na stronie Fundacji. Został rozdany uczestnikom projektu, właścicielom bądź opiekunom poszczególnych miejsc, osobom zasłużonym dla regionu oraz właścicielom hoteli i gospodarstw agroturystycznych, aby promowali go wśród turystów. Pomysł na przewodnik oraz wybór zawartych w nim treści są uniwersalne i można je zastosować w każdej społeczności. Zachęcamy do zapoznania się z treścią przewodnika tutaj.


Gra terenowa "Labirynt Kultury"

Autor: Fundusz Lokalny SMK

Gra „Labirynt kultury” oparta jest na metodzie „questu”, czyli rodzaju zadania do wykonania w terenie z narracją w tle jako formie zwiedzania ciekawych i zabytkowych miejsc. Gra powstała, aby w atrakcyjny i nowatorski sposób włączyć lokalną społeczność, w tym przede wszystkim młodzież oraz turystów, w wędrówkę po Sandomierzu, która prowadzi nie tylko przez historię miasta, ludzi i epok, ale przede wszystkim przez miejsca zapomniane, tajemnicze i niedostępne na co dzień.

 Gra została oficjalnie zainaugurowana latem 2013 roku, a jej przebieg wyglądał następująco: Każdy uczestnik gry miał  za zadanie w określonym czasie  i w określony sposób rozwiązać intrygujące zagadki i odkryć tajemnice danych miejsc. Następnie musiał udokumentować fotograficznie swoje odkrycie oraz zebrać „trofeum”. Nad przebiegiem gry czuwali  wolontariusze, rozlokowani w całym mieście. Prezentacja zebranych trofeów szerszej publiczności miała miejsce  podczas Festiwalu Miasto Młodych Artystów. Spośród najaktywniejszych graczy rozlosowano nagrody. Gra będąca niewątpliwie dobrą zabawą, oprócz walorów turystycznych spełnia również funkcję edukacyjną, a także zawiera elementy integrujące uczestników biorących w niej udział poprzez zainicjowanie dyskusji nt. dobra wspólnego, jakim jest dziedzictwo historyczno-kulturowe. Może służyć jako atrakcyjne narzędzie dla szkół, organizacji młodzieżowych, biur turystycznych, czy przewodników miejskich. Poniżej zamieszczamy dokumentację potrzebną do przygotowania gry. Więcej informacji można również znaleźć na stronie Festiwalu Miasto Młodych Artystów.


Paszport Masywu Śnieżnika

Autor: Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika

Kampania „Paszport Masywu Śnieżnika” służyła budowaniu tożsamości lokalnej opartej na wspólnocie miejsca oraz popularyzacji atrakcji turystycznych masywu Śnieżnika, a także integracji społecznej  i promocji zdrowego trybu życia. Inicjatywa skierowana była do mieszkańców gmin śnieżnickich, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkolnej i ich rodziców.

Pomysłodawcy i autorzy projektu wychodząc z założenia, że lepsza znajomość uroków masywu Śnieżnika pozytywnie wpływa na poczucie zakorzenienia, postanowili stworzyć małą książeczkę – Paszport, która zawiera zdjęcia ciekawych miejsc w regionie wraz z opisem i miejscem na pieczątkę. Wybór atrakcji turystycznych był efektem pracy zespołowej partnerów zaangażowanych w projekt – lokalnego biznesu, samorządów czterech gmin śnieżnickich, a także organizacji turystycznych w regionie. Wybrano 31 miejsc, które zostały sfotografowane i atrakcyjnie opisane. W efekcie powstały małe, poręczne książeczki, doskonale zastępujące przewodnik, które (w liczbie 2000 egzemplarzy) otrzymali najaktywniejsi uczniowie śnieżnickich szkół. Ich zadaniem było odwiedzenie wszystkich miejsc znajdujących się w paszporcie (często odległych od siebie) i zdobycie pieczątek. Dziesięciu zwycięzców otrzymało nagrody ufundowane przez lokalne władze i firmy. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem. Zwiedzanie z paszportem i zdobywanie pieczęci okazało się świetną zabawą. Atrakcyjność projektu pozwoliła zgromadzić wokół niego partnerów – organizacje pozarządowe, biznes, samorządy, osoby indywidualne. Kampania „Paszport Masywu Śnieżnika” była skierowana do lokalnej społeczności, jednak sam paszport można wykorzystać również w celach turystycznych w innych regionach Polski. Zachęcamy do obejrzenia paszportu.


Kampania EcoMovie
Autorzy: Żywiecka Fundacja Rozwoju i Kino Janosik w Żywcu
Na kampanię „EcoMovie” składał się konkurs i mini przegląd filmów ekologicznych w żywieckim kinie Janosik. Jej celem było promowanie proekologicznej postawy, a także informowanie i edukowanie o zagrożeniach wypływających z zanieczyszczenia środowiska wśród mieszkańców Żywca. Pomysł nawiązywał do zrealizowanej wcześniej w ramach Programu Lokalne Partnerstwa PAFW kampanii „Żywiec bez czadu”.

Autorzy projektu rozpoczęli od przygotowania spotu promującego projekt, obrazującego problem palenia śmieci, z którym borykają się mieszkańcy Żywca i okolic. Następnie ogłoszono konkurs na film o ekologii, który spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Poprzez udział w konkursie autorzy filmików byli zmuszeni do samodzielnego wyszukiwania argumentów przemawiających na rzecz postawy proekologicznej. Ostatecznie wybrano i nagrodzono pięć najlepszych filmów, które można obejrzeć w Internecie. Kampanii towarzyszyły dodatkowe elementy m. in. akcja – „rowerowi mają taniej” – osoby przyjeżdżające do kina na rowerze miały prawo do tańszych biletów oraz wystawa na temat ekologii. Finał EcoMovie został połączony z finałem gry miejskiej „Graj o dobro wspólne”. Kino będące organizatorem Konkursu zostało pokazane jako miejsce, w którym nie tylko jest się biernym widzem, ale można mieć również wpływ na kreowanie przekazu dla innych odbiorców. Poprzez kampanię pokazano przestrzeń kina jako miejsce dialogu ze  społecznością.


Gra komputerowa "Cysterski Skarb"

Autor: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych

Gra „Cysterski Skarb” to narzędzie animacji, które zostało przygotowane przy zaangażowaniu młodzieży z gminy Kuźnia Raciborska. W fabułę gry opartej na lokalnej legendzie wplecione zostały wątki mające przyczynić się do wzrostu świadomości odpowiedzialności za dobro wspólne, jakim jest „mała ojczyzna”, wzrostu świadomości kulturowej i historycznej oraz promocji aktywności dzieci i młodzieży na rzecz lokalnej społeczności.

Udział młodych ludzi w projekcie  polegał na zaprojektowaniu plansz do gry. W tym celu wspólne z Miejskim Ośrodkiem Kultury i Sportu w Kuźni Raciborskiej przeprowadzono konkurs i zorganizowano wystawę prac 18 uczestników. Ostatecznie w grze pojawiło się 7 plansz zwycięzców. Główny bohater gry szuka skarbów zakopanych według legendy w podziemiach Pałacu w Rudach. Dzięki zebranym klejnotom może realizować zadania i spełniać marzenia z poszczególnych plansz. Gra dostępna jest TUTAJ. Stworzenie gry komputerowej opartej na działaniach angażujących społeczność zwiększa świadomość potencjału danego miejsca. Podobne narzędzie może być stworzone przez lokalne organizacje oraz instytucje publiczne, które animują życie społeczno-kulturalne na danym terenie.

Pakiet gier miejskich "Tajemne Ścieżki Miast"
Autor: Stowarzyszenie „Artystyka” z Bystrzycy Kłodzkiej
Wypracowane w ramach projektu narzędzie to zestaw czterech gier miejskich pokazujących bogactwo i potencjał gmin Masywu Śnieżnika. Fabuła gier pozwala uczestnikom – mieszkańcom oraz  turystom w niekonwencjonalny sposób zapoznać się z historią oraz najważniejszymi atrakcjami turystycznymi Bystrzycy Kłodzkiej, Lądka Zdroju, Stronia Śląskiego oraz Międzylesia.
Każda gra kryje w sobie ciekawe zagadki i ukazuje najskrytsze zakątki miast, które zostały wytypowane w drodze konsultacji z mieszkańcami. Nowoczesna forma gier polegająca na skanowaniu QR kodów za pomocą telefonu komórkowego z aktywnym dostępem do Internetu i zainstalowaną specjalną aplikacją umożliwiającą czytanie kodów jest ciekawym rozwiązaniem dla turystów znudzonych tradycyjnymi formami zwiedzania.Po każdym mieście oprowadza uczestnika inna postać ściśle związana z daną miejscowością np. w Bystrzycy Kłodzkiej z herbu schodzi Królewski Lew, który zadaje pytania i zagadki, a na koniec ma do rozwiązania ciekawe hasło, które należy odnotować na specjalnej karcie do gry. Karty – inne dla każdego miasta – można było pobrać w wyznaczonych punktach. Niektóre z zadań wymagały bezpośredniego kontaktu z otoczeniem, co pozwoliło dodatkowo promować projekt. Wśród uczestników, którzy rozwiązali wszystkie zadania i oddali wypełnione karty rozlosowano cenne nagrody.
Poniżej zamieszczamy cztery karty do gry: Lądek ZdrójBystrzyca KłodzkaMiędzylesieStronie Śląskie.

Warsztaty dla młodzieży "Obudź się i do dzieła"
Autor: Fundacja Bieszczadzka
W ramach projektu wypracowano sprofilowany cykl warsztatów skierowany do młodzieży (grupy bieszczadzkich wolontariuszy) pozwalający na opracowanie indywidualnej ścieżki rozwoju ze szczególnym ukierunkowaniem na dalszą pracę woluntarystyczną na rzecz swojej społeczności. Scenariusz warsztatów, a następnie ich realizacja ukierunkowane były na podniesienie kompetencji grupy młodych wolontariuszy, zarówno w zakresie zwiększenia wiary we własne możliwości, poczucia sprawczości oraz zwiększenia umiejętności planowania własnej przyszłości, a także wzbudzenia w uczestnikach poczucia odpowiedzialności za dobro wspólne.
W trakcie przeprowadzonych warsztatów został opracowany program poznawczo-rozwojowy modułowego treningu  dla młodzieży szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Oparty jest na dwóch obszarach: rozwoju osobistym oraz dobru wspólnym –  postrzeganiu swojego miejsca zamieszkania jako wartość.  Zakłada dwa cele, które dają długofalowe oddziaływanie: pracę na rzecz siebie oraz pracę na rzecz środowiska lokalnego. Każdy warsztat przeprowadzony jest w oparciu o 4 MAT – narzędzie trenerskie, które skłania jego uczestników do głębokiej autorefleksji. Narzędzie wzmacniając lokalny kapitał ludzki pobudza też lokalną aktywność, czego dowodem jest fakt, że wolontariusze zostali zintegrowani wokół działań na rzecz dobra wspólnego i wykorzystali nabyte umiejętności angażując się w przygotowanie oraz koordynację Rajdu Rodzinnego dookoła Ustrzyk Dolnych, a także pomagali przy organizacji i koordynacji trzydniowej akcji oczyszczania szlaków spacerowych. Podczas warsztatu terenowego, wspólnych wycieczek, które miały na celu dokonanie przez młodych diagnozy lokalnych zasobów,  zaczęli oni dostrzegać potencjał miasta, w którym żyją. Szkic programu treningu modułowego „Droga Młodego Animatora” można pobrać TUTAJ.

Gra miejska "Super Wolontariusz"
Autor:  Funduszu Lokalny SMK
Intencją autorów gry była aktywizacja społeczno-kulturalna młodych wolontariuszy z Sandomierza i okolic przy wykorzystaniu technik grywalizacyjnych: zabawy, współpracy i rywalizacji. Gra, która rozegrała się na żywo podczas festiwalu „Miasto Młodych Artystów” miała  służyć jako jeden z elementów długofalowej strategii tworzenia lokalnego, sformalizowanego wolontariatu młodzieżowego w regionie.
Gra była wzbogacona  o dodatkowe elementy: namiot animacji – czyli miejsce, w którym prezentowano dobre praktyki i osiągnięcia z dziedziny wolontariatu, Kartę Aktywności Wolontariusza  – narzędzie grywalizacji, które posłużyło do oceny aktywności wolontariusza podczas uczestnictwa w grze, „Okna Aktywności” czyli multimedialna prezentacja na żywo przebiegu gry, a także Szkolenie pt. „Wolontariat jest super”,  podczas którego uczestnikom projektu została przekazana wiedza nt. prawnych aspektów tworzenia Centr Wolontariatu.
Informacje o grze można również uzyskać na stronie Festiwalu Miasto Młodych Artystów, ponadto dostępne są również: Regulamin gryKarta Aktywności WolontariuszaKarta ZespołuZadania dla zespołówProgram warsztatów.

Pomaganie przy okazji zakupów w sieci

FaniMani.pl to serwis, który umożliwia wspieranie organizacji społecznych podczas zakupów internetowych, bez dodatkowych kosztów. Przed dokonaniem zakupów użytkownicy wskazują cel, który chcą wspierać i następnie robią swoje zakupy tak jak zwykle. Od każdej zrealizowanej transakcji dla wybranego celu przekazana zostaje darowizna w wysokości kilku procent wartości zamówienia. O możliwości wspierania organizacji przy okazji zakupów przypominają wtyczki do przeglądarek.


Smog na Krupówkach

W Zakopanem zawisły billboardy z napisem „Zakopiański smog wita turystów”, których celem jest informowanie o problemie zanieczyszczenia powietrza w zimowej stolicy Polski. Kampania została przygotowana przez Akcję Demokrację i ClientEarth, a jej twórcy chcą nakłonić władze samorządowe do podjęcia działań na rzecz walki ze smogiem oraz do zaprzestania pobierania opłaty klimatycznej od przyjezdnych, do momentu gdy zakopiańskie powietrze znów będzie spełniać odpowiednie normy czystości.


Zaskakujący wydech

Kampanie antynikotynowe wykorzystują rozmaite narzędzia, by dotrzeć do świadomości palaczy. W jednej ze stref dla palących koreańskiego miasta Sejong zainstalowano wentylatory z kratkami odprowadzającymi w kształcie płuc, które mają na celu przypominanie o zgubnych skutkach tego nałogu.


Zrób miejsce na zabawę

Piłki, pozostawione same sobie, leżą smętnie na boiskach i czekają, aż ktoś się nimi zainteresuje. Co do ich emocji nie ma wątpliwości – wyrażają je umieszczone na zabawkach emotikony. Kampania społeczna kanadyjskiej organizacji non-profit ParticipACTION jest odpowiedzią na coraz większą ilość czasu, spędzanego przez dzieci przed ekranem telewizora bądź komputera. Jej celem jest przyciągnięcie uwagi rodziców oraz sprowokowanie do przemyślenia zwyczajów dotyczących spędzania wolnego czasu, jakie panują w ich domach.


Ojczysty. Dodaj do ulubionych

Grasujące cichaczem, czyhające w ciemnych zakątkach codziennego języka, mrożące krew w żyłach każdego filologa i zagrażające dobru wspólnemu – naszemu językowi. Słowostwory…  To właśnie przeciwko nim skierowana jest, wielokrotnie nagradzana, kampania telewizyjna, radiowa i internetowa, której inicjatorem są Narodowe Centrum Kultury, Rada Języka Polskiego oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Miejmy się na baczności i ugryźmy się czasem w język.


Dla żyjącego Morza Bałtyckiego.Pomóż nam odwrócić bieg rzeczy

Wystarczy tylko obrócić stronę w gazecie, aby pływające brzuchem do góry ryby przywrócić do życia. W ten sposób WWF Sweden pokazywało szwedzkiemu społeczeństwu, że nawet mały gest ma znaczenie – wysłany sms na rzecz organizacji przyczynia się do poprawy stanu Bałtyku, tak istotnego dla całego społeczeństwa.


Zdrap, a wszyscy wygramy

Jaka nagroda kryje się pod zdrapką? Wizerunek nieskazitelnego krajobrazu… Zdrapując monetą „popioły” można wesprzeć odbudowę argentyńskiego miasteczka zniszczonego na skutek erupcji wulkanu. „Za pomocą swoich pieniędzy możesz pomóc nam oczyścić miasto z popiołu” – tym hasłem organizacja Reconstruyendo Angostura zachęca potencjalnych darczyńców do wsparcia akcji.


Odkryj Nasze na Nowo

Co planujesz na długi weekend? A na wakacje? Nasze wspólne dobro – kraj, w którym żyjemy, warto odkryć na nowo i to dzięki internetowi. Turystyczny portal społecznościowy www.odkryjnasze.pl, prowadzony przez Fundację Dajesz Pracę.PL zachęca i inspiruje do odkrywania uroków Polski.


RoweRowe Piątki

Wrześniowe piątkowy poranek, jedziesz rowerem, wiatr we włosach, błogi uśmiech na twarzy… I nagle ktoś (sam prezydent miasta!) wręcza Ci upominek. Tak Pomorskie Stowarzyszenie Wspólna Europa, organizator kampanii „RoweRowe Piątki”, zachęcało do jazdy na rowerze włączając do akcji lokalnych polityków, biznesmenów i  sportowców.


Rower. Miasto w zasięgu ręki

Ale rower to nie tylko zerwanie z rutyną, to także większa mobilność, niezależność, przestrzeń oraz narzędzie służące zbliżeniu z ludźmi i zmniejszeniu dystansu, w skrócie – miasto w zasięgu ręki. Stowarzyszenie Rowerowy Szczecin pokazuje w internetowej kampanii oraz poprzez  „Poradnik Aktywnego Rowerzysty” jak integrować mieszkańców wokół projektowania miejskiej przestrzeni.


Cykl życia

Indonezyjska organizacja „Bike to Work” przekonuje natomiast, że podróż rowerem do pracy to coś więcej niż zwykłe przemieszczanie się – to rzecz jak najbardziej naturalna, a jednocześnie wręcz metafora naszego życia i zachęca do jazdy całe życie, od jego start aż do mety.


Platforma społecznościowa „GOOD”

„GOOD” to portal społecznościowy – kopalnia pomysłów i inspiracji, które pomagają w rozwiązywaniu problemów w lokalnej społeczności. Jeśli masz jakiś problem w lokalnej społeczności, którego nie potrafisz rozwiązać, przedstaw go na portalu, a może ktoś zaproponuje idealne jego rozwiązanie.


Płać podatki tam, gdzie mieszkasz

Czas uderzyć się w pierś i zadać sobie pytanie, czy płacone przez Ciebie podatki wspierają rozwój Twojej społeczności lokalnej. Czy wspierasz dobro wspólne Twojej społeczności? Takie mniej więcej pytania prowokuje kampania społeczna Wydziału Promocji Urzędu Miasta Grodziska Mazowieckiego a wraz z nią marsowa mina znanego aktora Andrzeja Grabowskiego widniejąca na plakatach.


Kraków rozmawia

Kampania Urzędu Miasta Krakowa, realizowana między innymi w środkach komunikacji miejskiej promuje włączenie się krakowian w proces konsultacji społecznych i dialogu społecznego. I już jesteśmy o krok od zdefiniowania i budowy dobra wspólnego…


Spotkajmy się w bibliotece

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego promuje budowanie więzi społecznych i aktywizację lokalnych społeczności poprzez „oswojenie” bibliotek w małych miejscowościach. Za pomocą konkursu internetowego, w którym można opowiedzieć, czego poszukują w swojej bibliotece i co chcieliby, aby się w niej wydarzyło, organizacja pokazuje, że biblioteka to może być coś więcej – to miejsce spotkań, aktywności i inspiracji.


Działaj teraz, aby zapobiec zmianom klimatycznym

Plakaty Greenpeace jak zawsze nie pozostawiają nikogo obojętnym, a ciągnące się po horyzont nieruchome niedźwiedzie polarne każą się zastanowić nad konsekwencją globalnego ocieplenia, za które odpowiedzialność ponosi całe społeczeństwo.


Włącz Polskę

Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą, głosem dziecka, recytującego  z zaangażowaniem i wysiłkiem „trzeszczący wiersz” pełen „rz”, „sz”, „cz” i innych głosek , nie tylko promuje język polski za granicą, ale jednocześnie zachęca do korzystania z udostępnionych na stronie internetowej materiałów służących do nauki języka. Bo przecież: „Fajnie jest znać język polski”.


Water IQ

Woda jest dobrem wspólnym mieszkańców, którego wkrótce może zabraknąć – twierdzi w krótkich, rzeczowych spotach Texas Water Development Board sugestywnie przedstawiając, że marnowanie wody to po prostu marnowanie pieniędzy. Nic dodać, nic ująć.


Fossil (Skamieniałość)

Jakie skamieniałości odkryją ludzie za kilka tysięcy lat na dnie oceanów? Nie będą to raczej owady w bursztynie, czy skamieniałe skorupiaki, ale… skamieniała torba foliowa. W ten sposób, poprzez billboardy i prasę, Surfrider Foundation pokazywał Francuzom skutki zanieczyszczania mórz i oceanów.


This is reality (Taka jest rzeczywistość)

Joel i Ethan Coen, uznani amerykańscy reżyserzy i scenarzyści stworzyli przewrotną antyreklamę „czystego” węgla:  Czy zwykła czystość jest wystarczająca dla Twojej rodziny? Teraz możesz mieć nawet czysty węgiel.” The Reality Coalition poprzez spoty braci Coen  przekonuje, że nie istnieje coś takiego jak czysty węgiel  i promują prawdziwie czystą energię.  Nieprzekonani mogą spróbować „odświeżacza powietrza z czystego węgla”…  Uwaga! Jedno użycie, grozi zatruciem.


Nie zrywaj z kulturą

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego przekonywało w swojej telewizyjnej kampanii oraz na billboardach, aby w amoku konsumpcjonizmu nie zapomnieć o kulturze, bo jak twierdzą pomysłodawcy kampanii „żywa kultura wzbogaca nie tylko jogurt.”


Śmieci do śmietnika

Kampania społeczna Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych poprzez spoty radiowe, telewizje oraz szereg pocztówek, nawołuje do dbania  wspólne dobro społeczeństwa, jakim jest środowisko naturalne, przewrotnie głosząc, że przecież las będzie zarówno atrakcyjny bez naszych kreacji, jak i przytulny bez naszych mebli.. . A potrzeba tak niewiele, wystarczy wrzucić śmieci do śmietnika…


W Ponurzycy rodzinami grać w siatkówkę zamierzamy!

Celem projektu przygotowanego przez Fundację Centrum Edukacji i Aktywizacji Społecznej w ramach programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie” było zaktywizowanie rodzin z gminy Celestynów wokół budowy boiska do siatkówki. Wspólnymi siłami udało się również zorganizować Rodzinny Turniej Piłki Siatkowej.


Lato pod żaglami

Projekt poprowadzony przez Klub Żeglarski „Żagiel” w Sokółce w ramach programu „Działaj Lokalnie” polegał na przeprowadzeniu jednodniowych, wyjazdowych zajęć dla dzieci. W programie znalazły się: rejsy jachtem, opowiadanie o historii i zwyczajach żeglarzy, a także różnego rodzaju gry i zabawy.


Zdrowo na ludowo

Celem projektu Stowarzyszenia „My Łęczanie”, realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” było zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w czasie wakacji poprzez organizację warsztatów kulinarnych. Dzieci miały okazję przekonać się, że z warzyw i owoców można przygotować pyszne i wartościowe przekąski, zaś ich mamy pod okiem dietetyczki uczyły się, jak czytać etykiety i przygotowywać zdrowsze potrawy.


Gospodarstwa Winiarskie na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym

Projekt Stowarzyszenia Sandomierski Szlak Jabłkowy, realizowany w ramach Programu „Działaj Lokalnie” zakładał powstanie nowego produktu turystycznego – gospodarstw winiarskich na Sandomierskim Szlaku Jabłkowym. Z racji tego, iż na szlaku istnieją gospodarstwa zajmujące się uprawą winorośli, przyjmujące grupy odwiedzające i częstujące własnymi produktami stwierdzono, iż istnieje potrzeba utworzenia takiej sekcji winiarskiej, która stała się dobrem wspólnym lokalnej społeczności.


Szkoła Tradycji Architektonicznych Północnego Podlasia

Projekt Stowarzyszenia Dziedzictwo Podlasia, sfinansowany w ramach Programu „Działaj Lokalnie”, skupiał się na edukacji społeczeństwa w zakresie zachowania i ochrony dziedzictwa kulturowego regionu Puszczy Białowieskiej, ze szczególnym uwzględnieniem tradycyjnej architektury drewnianej, w tym charakterystycznego zdobnictwa domów mieszkalnych.


Cebularze do dzieła

Dobro wspólne nie jedno ma imię… Motywem przewodnim projektu realizowanego w ramach Programu „Działaj Lokalnie” była cebula –  warzywo będące dziedzictwem kulturowym okolicy. Projekt zakładał aktywizację mieszkańców Goraja oraz  rozwój współpracy między mieszkańcami, gdyż jak twierdzi realizator projektu – Grupa nieformalna „Cebularze” – samemu ciężko o sukces, ale współdziałając w większej grupie można osiągnąć cel łatwiej.


Myślenickie Mapowanie Miasta

Projekt Myślenickiego Towarzystwa Kultury, realizowany w ramach Programu „Równać Szanse”,zakładał stworzenie osobistej, multimedialnej mapy miasta uczestników projektu i osadzenie jej w przestrzeni Myślenic. Uczestnikami projektu była młodzież z terenu Powiatu Myślenickiego, ucząca się w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na terenie Myślenic.


praprazmow.pl - Internetowe Muzeum Regionalne Ziemi Prażmowskiej

Praprażmów.pl – to projekt edukacyjny, prowadzony w celu popularyzacji dziedzictwa historycznego i kulturowego regionu Prażmowa przez Bibliotekę Publiczną Gminy Prażmów w ramach Programu „Równać Szanse”. W projekt zaangażowano uczniów podzielonych na zespoły tematyczne, które zbierają materiały z różnych okresów historycznych.


Projektowanie gry planszowej o historii Bornego Sulinowa – jako czas twórczej i fascynującej pracy w celu lepszego poznania naszej małej ojczyzny

Celem projektu realizowanego w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek było wzbudzenie zainteresowania młodzieży gimnazjalnej bogatą historią Bornego Sulinowa oraz wzmocnienie ich potencjału rozwojowego poprzez pracę nad projektowaniem gry planszowej związanej z historią tego miasta pt. „Borne Sulinowo – wczoraj i dziś”…


Biblioteka oknem na świat - promocja Biblioteki, Książki i Informacji

Kolejny projekt finansowany w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek promował działalność bibliotek publicznych powiatu toruńskiego w środowisku lokalnym, a także popularyzował czytelnictwo poprzez między innymi: defiladę postaci bajkowych, plebiscyt na najchętniej czytaną książkę, czy też przedstawienie dla dzieci.


Premier Stanisław Mikołajczyk – wielka postać małej Ojczyzny

Zadaniem projektu, finansowanego w ramach Konkursu Grantowego „Aktywna Biblioteka” Programu Rozwoju Bibliotek było przybliżenie społeczności lokalnej Gminy Dobrzyca sylwetki działacza – posła na Sejm – Stanisława Mikołajczyka poprzez szereg działań aktywizujących lokalna społeczność:  wycieczkę rowerową, wystawy, konkursy, itp.


Wolne Lektury

Biblioteka internetowa Wolne Lektury -http://wolnelektury.pl/ –  to jeden z projektów fundacji Nowoczesna Polska – to biblioteka internetowa czynna 24 godziny na dobę, 365 dni w roku i całkowicie darmowa. W jej zbiorach znajduje się 2049 utworów, które trafiły już do domeny publicznej. Dzięki temu niesamowitemu projektowi, literatura stała się dobrem wspólnym każdego, kto ma dostęp do Internetu i posługuje się językiem polskim.


Projekt "Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny"

Dokumentacja i popularyzacja dziedzictwa kulturowego regionu lubelskiego rozpoczęła się w Ośrodku „Brama Grodzka – Teatr NN” w marcu 2002 roku wraz z realizacją projektu „Zapomniana Przeszłość – Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny”. Powstał projekt, który był próbą spojrzenia na zapomniane dziedzictwo kulturowe regionu. Projekt wykorzystujący dotychczasowe doświadczenia zogniskowane na problemie ocalania pamięci o lubelskiej dzielnicy żydowskiej.


Rodzinny Klub Aktywności

Projekt został zrealizowany przez Pracownię Rozwoju Lokalnego w Czerniejowie w ramach programu „Wolontariat Rodzinny – lokalnie”. Utworzono Rodzinny Klub Aktywności promujący i przypominający dawne gry planszowe i zabawy podwórkowe. Rodziny miały okazję aby wspólnie przetestować i ocenić dostępne gry, a także poznać mechanizmy ich powstawania.


Działaj lokalnie. Wokół dobra wspólnego

„Po pierwsze, jak sama nazwa wskazuje, z dobra wspólnego korzystamy razem i wszyscy czerpiemy lub przynajmniej mamy możliwość czerpania z niego korzyści. (…) Po drugie, za dobro wspólne jesteśmy współodpowiedzialni. I to od początku do końca.” Najnowsza książka DL oscyluje wokół dobra wspólnego czerpiąc z teorii wypracowanych w ramach „Poradnika dla działających lokalnie”. Mnóstwo inspirujących przykładów, dobrych praktyk i barwnych opisów, każdy znajdzie coś dla siebie.


Internet jako nowe dobro wspólne

Autorka publikacji, doktor socjologii, Justyna Hofmokl, analizuje Internet w kontekście stosunków własności, udowadniając, iż stanowi on dobro wspólne całego społeczeństwa. Za słowami idą czyny – publikacja jest dostępna na użytek niekomercyjny dla wszystkich zainteresowanych na licencjach Creative Commons: Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Na tych samych warunkach 3.0 Polska.


Dobro wspólne a tragedia wspólnego pastwiska wg G. Hardina i teorii działania zbiorowego wg E. Ostrom

Niniejszy tekst, opracowany przez socjolożkę Magdę Biejat, stanowi przegląd teorii zajmujących się dobrem wspólnym. Jest to idealny materiał wstępny dla osób rozpoczynających przygodę z praca na rzecz dobra wspólnego.


Promocja miejscowości, gminy i regionu w Internecie

Autor publikacji, Kajetan Wojsyk, w przystępny sposób opisuje role Internetu, jaką może odgrywać w promocji „małej ojczyzny”, podając przy tym liczne przykłady, które mogą służyć za inspirację przy planowaniu strategii promocyjnej.


Internet w mojej społeczności. Wykorzystanie technologii informatycznych w rozwoju społeczności lokalnych

Niniejsza publikacja Fundacji Wspomagania Wsi otwiera serię poradników dotyczących użycia nowych technologii w rozwoju społeczności lokalnej. W tym poradniku, napisanym w formie odrębnych artykułów, przedstawiono wybrane kwestie, dotyczące rozwoju Internetu oraz funkcji, jakie może pełnić w funkcjonowaniu i rozwoju lokalnych organizacji.


Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym

Jest to poradnik dotyczący diagnozowania środowiska lokalnego, adresowany do tych, którzy chcą realizować lokalnie działania odpowiadające na dobrze zdiagnozowane potrzeby. Autorki: A.Urbanik,
A. Gołdys, A. Daszkowska-Kaminska na przykładach pokazują jak zrobić dobrą diagnozę, która pomoże zrealizować działania odpowiadające faktycznym potrzebom.


Kapitał społeczny in statu nascendi. Rola lokalnych organizacji grantowych w rozwoju kapitału społecznego środowiska lokalnego.

Publikacja Barbary Lewenstein i Marii Theiss opracowana na podstawie analizy efektów IV edycji Programu „Działaj Lokalnie”.


Aktywna gmina. Aktywna społeczność. Budujmy partnerstwa na poziomie lokalnym.

Broszura informacyjna o rekrutacji do drugiej rundy Programu Rozwoju Bibliotek, skierowana do przedstawicieli samorządów, w swojej treści pozycjonuje bibliotekę jako dobro wspólne lokalnej społeczności, w tym między innymi jako: miejsce dla obywateli, przestrzeń dla mieszkańców z inicjatywą czy też jako miejsce kultury.


Aktywizacja społeczna osób starszych

Materiał przygotowany przez eksperta Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce – Tomasza Schimanka – zbiera dobre praktyki dotyczące aktywizacji osób starszych w małych społecznościach lokalnych. Przykłady pokazują zaangażowanie seniorów w różnych sferach życia społecznego.


Wolontariat i e-wolontariat jako narzędzia budowania dobra wspólnego

Wolontariat stanowi siłę napędową społeczeństwa obywatelskiego, działalności organizacji III sektora, wielu programów i kampanii społecznych. W poniższym opracowaniu, Fundacja Dobra Sieć przedstawia konkretne wskazówki jak nawiązywać i podtrzymywać współpracę z wolontariuszami i e-wolontariuszami, jak pełniej wykorzystać potencjał tkwiący we współdziałaniu.


Współpraca z samorządami lokalnymi

W ramach materiałów edukacyjnych przygotowanych dla Pracowni Dobra Wspólnego, prezentujemy dobre praktyki w zakresie współpracy z samorządem lokalnym, który jest najbliższym partnerem organizacji pozarządowych, nie tylko poprzez działanie w społeczności lokalnej, ale przede wszystkim poprzez wspólnotę celu, jakim jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców.


Zintegrowana animacja społeczna

Zintegrowana animacja społeczna łączy wszystkie dostępne rozwiązania i narzędzia animacji społecznej: tradycyjne, skierowane do społeczności terytorialnych, oraz e-narzędzia wykorzystujące możliwości ICTs, skierowane do społeczności wirtualnych. Publikacja ARFP przybliża tę metodę i pokazuje jakie korzyści może przynieść społecznościom lokalnym.


Partnerstwo w rozwoju lokalnym

Publikacja Fundacji Rozwoju Wsi przybliża niektóre aspekty funkcjonowania partnerstw publiczno-prywatnych jako jednego z narzędzi skutecznego przezwyciężania problemów na wsi.


Partycypacja publiczna. O uczestnictwie obywateli w życiu wspólnoty lokalnej

Niniejsza książka jest wynikiem zaangażowania Instytutu Spraw Publicznych w realizację projektu partnerskiego „Decydujmy razem. Wzmocnienie mechanizmów partycypacyjnych w kreowaniu i wdrażaniu polityk publicznych”. Publikacja jest poświęcona partycypacji publicznej, uczestnictwu obywateli w podejmowaniu decyzji publicznych, które stało się obecnie jedną z kluczowych kwestii społeczeństw demokratycznych.


Demokratyzacja miasta

Ostatnio coraz więcej dyskutuje się o współczesnym mieście, o jego funkcjach i relacjach między władzą a mieszkańcami. Kolejne inicjatywy i akcje społeczne dotyczące miasta w jego różnych wymiarach, a także spory i protesty pokazują, że przynajmniej dla części mieszkańców miasto stało się ważną kwestią. Kwestię demokratyzacji miast podejmuje Fundacja im. Stefana Batorego w debacie, podsumowaniem której jest niniejszy tekst.


Biblioteka. Małe pomysły na wielkie zmiany.

Poradnik wydany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich (SARP), zawiera porady i wskazówki dotyczące aranżacji przestrzeni w bibliotekach.


Dobro wspólne jako stary/nowy paradygmat rządzenia się, gospodarki i polityki

Niniejszy tekst jest polskim tłumaczeniem wystąpienia Davida Bollier, amerykańskiego dziennikarza i aktywisty idei dobra wspólnego. Przedstawia on model dobra wspólnego – bardzo stary, a zarazem nowy, na nowo odkryty – w zakresie rządzenia i zarządzania. Bollier wyjaśnia znaczenie dobra wspólnego na wielu poziomach życia – politycznym, administracyjnym, kulturalnym, społecznym, osobistym, nawet duchowym – oraz opisuje rozwój i zasięg ogólnoświatowego „ruchu” dobra wspólnego. Więcej informacji na temat wizji dobra wspólnego można znaleźć na blogu autora:http://www.bollier.org/.


Filozoficzne podstawy rozumienia dobra wspólnego

Artykuł Marka Piechowiaka, zamieszczony w Kwartalniku Filozoficznym, próbuje przedstawić ideę dobra wspólnego w kontekście filozoficznym, szukając jej źródeł w filozofii antyku i próbując odnaleźć jej znaczenie w dzisiejszym porządku prawnym.


Dobro wspólne – lepsza jakość życia

Niniejsza publikacja jest owocem VI Pomorskiego Kongresu Obywatelskiego, który odbył się w Gdańsku 11 maja 2013 r. pod tym samym tytułem. Można tu znaleźć wiele ciekawych wypowiedzi osób reprezentujących bardzo różne sfery naszego życia społeczno-gospodarczego, w tym m.in. prof. Dariusza Rosatiego, Pawła Olechnowicza czy Natalii Partyki.


Odpowiedzialność - przestrzeń lokalnego społeczeństwa obywatelskiego, biznesu i polityki

Nieodłącznym elementem dbania o dobro wspólne jest poczucie odpowiedzialności za lokalną społeczność i przestrzeń. Więcej na ten temat można znaleźć w publikacji Instytutu Socjologii Uniwersytetu Opolskiego pod redakcją Roberta Geislera.


NGO 2.0 Daj się złapać w sieć

Publikacja Fundacji Dobra Sieć powstała jako przewodnik po współcześnie dostępnych i możliwych do wykorzystania narzędziach internetowych przydatnych w działalności NGO. To, co wyróżnia ją na tle innych publikacji o podobnej tematyce, to właśnie twórcze podejście do wykorzystania nowoczesnych technologii dla budowania dobra wspólnego. Jako case study pojawiają się w publikacji także dobre praktyki wypracowane w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.


Internet jest bardziej społeczny niz mogłoby się wydawać

Raport Fundacji Dobra Sieć nie tylko podsumowuje pięć edycji konkursu „Odkryj e-wolontariat”, ale w nowatorskiej formie pokazuje również jak istotną rolę pełnią nowe technologie w codziennym zyciu i w działaniach społecznych.


Podręcznik regrantingu, czyli jak wdrażać regranting w samorządach gminnych i powiatowych.

Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. umożliwiła polskim samorządom zlecanie prowadzenia konkursów dotacyjnych organizacjom pozarządowym lub innym podmiotom. Takie rozwiązanie, zwane powszechnie regrantingiem, choć bardzo dla samorządów korzystne, jest jeszcze w Polsce mało znane. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce wyszła na przeciw tej potrzebie  i wraz z partnerami: Powiatem Nidzickim, Miastem Biłgoraj, Nidzicką Fundacją Rozwoju NIDA oraz Biłgorajską Agencją Rozwoju Regionalnego ma zaszczyt zaprezentować  efekt wspólnej pracy – podręcznik, w którym opisany jest model współpracy w oparciu o regranting.


Tutaj drzwi trzeba otwierać powoli

Stowarzyszenie Szkoła Liderów prezentuje zbiór zaskakujących historii o liderach lokalnych, ludziach z wizją i pasją, działających na rzecz małych społeczności w różnych zakątkach Polski. To reportaże o ludziach, o których mało się mówi i rzadko pisze, zmieniających po kawałeczku na lepsze świat, w którym inni widzą tylko ruinę.


„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie