Publikacja naukowa

Jak skutecznie animować społeczności lokalne? Jak organizować aktywność mieszkańców? Jak łączyć potencjały samorządów, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych w działaniach służących dobru wspólnemu lokalnych społeczności?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z animowaniem społeczności lokalnych dostarcza publikacja „Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka”, wydana przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”:

Jest to monografia metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Autorska metoda animacji została opracowana i  jest wdrażana w ramach programu „Lokalne Partnerstwa Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności”, realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce, którego celem jest inicjowanie i rozwój współpracy między uczestnikami rożnych programów Fundacji na rzecz tworzenia partnerstw mających realizować projekty ważne dla lokalnych społeczności. Jej podstawę stanowią także naukowe teorie dotyczące dobra wspólnego, w szczególności koncepcja amerykańskiej noblistki Elinor Ostrom. Istotą metody jest oparcie działań animacyjnych na pięciu, wzajemnie powiązanych elementach: diagnozie społeczności lokalnej, wspólnej wizji, dobru wspólnym, partnerstwie lokalnym oraz korzyściach społecznych.

Od 2008 roku metoda animacji jest wdrażana przez międzysektorowe partnerstwa lokalne. Na przełomie 2018 i 2019 roku została przeprowadzona ewaluacja sposobu wdrażania metody animacji, której celem było potwierdzenie w sposób naukowy, czy metoda jest skuteczna i użyteczna. Wyniki i wnioski z tego badania, a także ewaluacji i monitoringu programu „Lokalne Partnerstwa PAFW” stały się podstawą niniejszej publikacji.

Przeprowadzona ewaluacja potwierdziła, skuteczność i użyteczność metody w praktyce, tzn. że służy ona aktywizacji społeczności lokalnych a efekty jej stosowania odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Metoda nie tylko pomaga aktywizować społeczności lokalne do działań na rzecz dóbr wspólnych, które same definiują, ale umożliwia również organizowanie tych działań w formule partnerstwa oraz integrowanie wokół nich ludzi, instytucji i organizacji. Dzięki temu wdrażanie metody przyczynia się do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego i rozwoju społeczności lokalnych.

Publikacja ma charakter naukowy i opisuje istotne kwestie dotyczące metody i sposobu jej wdrażania: od genezy poprzez podstawy teoretyczne i praktyczne, główne elementy metody oraz doświadczenia w jej stosowaniu przez partnerstwa lokalne. Przedstawia również wnioski i rekomendacje sformułowane na podstawie badań ewaluacyjnych.

W załącznikach znajdują się informacje o inicjatorach powstania metody, czyli Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce, o programie „Lokalne Partnerstwa PAFW” i projektach zrealizowanych w ramach siedmiu dotychczasowych jego edycji.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją tych, którzy chcą poznać metodę animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, a także osoby, które naukowo lub praktycznie zajmują się aktywizacją społeczną i poszukują sposobów wzmacniania lokalnego kapitału społecznego. Potwierdzenie skuteczności i użyteczności metody animacji w praktyce oraz jej uniwersalność są istotnymi przesłankami do dalszego jej upowszechniania w społecznościach lokalnych.

 

Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego. Teoria i praktyka

Autorzy: prof. Anna Giza-Poleszczuk, dr Agata Komendant-Brodowska, dr Anna Baczko-Dombi, Tomasz Schimanek

Wydawca: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Warszawa, styczeń 2021 rok