O realizatorze

logo arfp cmyk

O Akademii
Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce jest niezależną, nienastawioną na zysk organizacją pozarządową działającą od 1998 roku.

Akademia prowadzi działania w następujących obszarach programowych:

  • rozwój społeczności lokalnych,
  • społeczne zaangażowanie biznesu,
  • filantropia indywidualna i korporacyjna,
  • promowanie działalności społecznej,
  • aktywność osób starszych.

Akademia promuje nowoczesną filantropię, która nie jest ani rozdawaniem pieniędzy, ani dawaniem gotowych rozwiązań. To zmienianie postaw, inspirowanie do działania oraz wyzwalanie w ludziach chęci do pomagania.

Akademia buduje rozległe i trwałe relacje z partnerami i darczyńcami, wykorzystuje wiedzę/wsparcie merytoryczne ekspertów z różnych dziedzin. Najważniejszym efektem działań Akademii jest budowanie zaufania między ludźmi.

Programy i kampanie Akademii skierowane są przede wszystkim do organizacji pozarządowych, grup obywatelskich i przedsiębiorców, a także samorządów, mediów i opinii publicznej.

Sześć zasad Akademii

Partnerstwo: Akademia buduje koalicje, pracuje poprzez sieci oparte na wspólnych celach i wartościach.
Otwartość: Akademia jest otwarta na dialog i współpracę, wymianę idei, poszukiwanie rozwiązań.
Innowacyjność: Akademia poszukuje nierutynowych metod działania, wkracza na nowe obszary.
Rzetelność i przejrzystość działań: Akademia dba o jak najlepsze wykorzystanie środków oraz o wysoką jakość rezultatów, monitoring i ewaluację.
Wszechstronność: Akademia udziela pomocy finansowej, szkoleniowej, doradczej, wydaje publikacje, prowadzi kampanie społeczne, zabiega o wprowadzenie systemowych rozwiązań i dobrych praktyk w obszarach swoich działań.
Nieuzależnianie od pomocy: Akademia uczy samodzielności, wspiera aktywność i zaradność organizacji i obywateli.

Misja Akademii

Szczegółowe informacje o działalności Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce można uzyskać na stronie www.filantropia.org.pl
Logotyp Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce do pobrania
Logotyp do pobrania