Metoda animacji

W programie Lokalne Partnerstwa PAFW stosowana jest innowacyjna metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego.

Metoda powstała na podstawie doświadczeń programu Działaj Lokalnie, a także doświadczeń realizatorów innych programów Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, która jest operatorem programu Działaj Lokalnie, wspólnie z Fundacją oraz przy wsparciu zespołu profesor Anny Gizy z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” opracowała innowacyjną, autorską metodę animacji lokalnej, która została następnie sprawdzona i udoskonalona w ramach programu Lokalne Partnerstwa PAFW.

Metoda animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego wykorzystuje wyniki badań i analiz dotyczących aktywności społecznej, przede wszystkim nawiązując do teorii dobra wspólnego amerykańskiej noblistki profesor Elinor Ostrom. Dowiodła ona na podstawie obserwacji konkretnych wspólnot, że możliwe jest samodzielne zarządzanie dobrami wspólnymi przez lokalne społeczności z korzyścią dla tych wspólnot i ich mieszkańców.

Doświadczenia 45 lokalnych partnerstw, zawiązanych w ramach programu, pozwoliły na wypracowanie i udoskonalenie metody. Stworzono ponadto nowe narzędzia animacyjne, które mogą być stosowane w jej ramach, a także przygotowano grupę animatorów, którzy pomagają we wdrażaniu metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego.

Istotą metody jest pięć kluczowych elementów, które są ze sobą powiązane i tworzą spójną całość:

Metoda pozwala pobudzić, organizować i wspierać zaangażowanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Jej stosowanie może służyć: pobudzaniu lokalnej aktywności, budowaniu trwałych wzajemnych relacji między mieszkańcami, organizowaniu działań ludzi wokół wspólnych celów przy racjonalnym wykorzystaniu lokalnych zasobów,  wspieraniu współpracy obywateli z instytucjami samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, mediami, przedsiębiorcami i lokalnymi liderami oraz podnoszeniu jakości życia i poziomu zadowolenia z funkcjonowania w ramach społeczności lokalnej.

Ewaluacja, którą zespół badawczy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Anny Gizy przeprowadził na przełomie 2018 i 2019 roku, potwierdziła skuteczność i użyteczność metody w praktyce, tzn. że służy ona aktywizacji społeczności lokalnych, a efekty jej stosowania odpowiadają na potrzeby i oczekiwania mieszkańców. Metoda nie tylko pomaga aktywizować społeczności lokalne do działań na rzecz dóbr wspólnych, które same definiują, ale umożliwia również organizowanie tych działań w formule partnerstwa oraz integrowanie wokół nich ludzi, instytucji i organizacji. Dzięki temu wdrażanie metody przyczynia się do wzmocnienia lokalnego kapitału społecznego i rozwoju społeczności lokalnych. Z kolei badanie przeprowadzone przez Ośrodek Ewaluacji w latach 2020-2021 wykazało, że metoda animacji stosowana w Programie okazała się użyteczna i skuteczna, również w czasie pandemii. Wymagało to jednocześnie większego zaangażowania ze strony lidera i partnerów, a także elastyczności i pomysłowości w realizacji wspólnych celów.

 

Więcej informacji o metodzie animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego można znaleźć w poniższych materiałach: