Start-up: Budujemy MOSTy

Gmina: Mosina

DOBRO WSPÓLNE

Potrzeba stworzenia miejsca, które pełniłoby funkcję centrum wolontariatu zrzeszającego młodzież, ośrodka aktywizującego społeczność i jednocześnie byłoby bazą dla większych przedsięwzięć, stanowiła impuls do zawiązania partnerstwa w gminie Mosina. Dzięki realizacji projektu zostanie utworzony Młodzieżowy Ośrodek Społeczno-Twórczy „MOST”.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko (Program „Równać Szanse”)
Stowarzyszenia AMBITIO (Program „English Teaching”)
Szkoła Podstawowa w Rogalinku (Program „Szkoła Ucząca Się”)

DZIAŁANIA

Adresatami projektu są przede wszystkim młodzi ludzie, a w szczególności aktywiści skupieni wokół Młodzieżowego Sejmu Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wybrana młodzież z 11 szkół we współpracy z sołtysem i radą sołecką z danej miejscowości, zbada potrzeby mieszkańców i przygotuje pomysł na działanie ważne dla społeczności lokalnej. Inicjatywy będą obejmowały np. stworzenie wydarzenia kulturalnego, edukacyjnego lub sportowego, zainteresowanie mieszkańców ważnym problemem społecznym, drobne remonty wspólnych przestrzeni, warsztaty itp. Działania zostaną zrealizowane we współpracy z lokalną organizacją wybraną przez młodzież. Lider projektu zakupi materiały potrzebne do realizacji pomysłu, a młodzi wolontariusze wykonają niezbędne prace. W ramach osobnej ścieżki zostaną ponadto opracowane i wdrożone pomysły na inicjatywy w świetlicach wiejskich.

Kulminacją procesu rozbudzania aktywności lokalnej będzie utworzenie centrum wolontariatu przy Młodzieżowym Sejmie Rzeczypospolitej Mosińskiej. Wsparciem dla tej instytucji będzie nowopowstała federacja zrzeszająca organizacje, działające na terenie gminy. Stanie się ona platformą wymiany doświadczeń, narzędziem samopomocy oraz wspólnej promocji dla organizacji pozarządowych w Mosinie i okolicach.

REZULTATY

Do najważniejszych rezultatów zakładanych przez partnerów projektu należy utworzenie centrum wolontariatu pod nazwą Młodzieżowego Ośrodka Społeczno-Twórczego. Zawiązana zostanie Federacja Organizacji Pozarządowych z małych środowisk, działających na terenie całej gminy, które będą współdziałały tworząc ciekawą ofertę dla młodzieży. Efektem przedsięwzięcia będzie również integracja i mobilizacja społeczności lokalnej, zainicjowanie ruchów samopomocowych i obywatelskich, promocja wolontariatu oraz pozyskiwanie nowych źródeł dla finansowania inicjatyw tworzonych przez mieszkańców.

Gmina: Mosina

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Grupa Inicjatywna Baranówko – lider partnerstwa
Stowarzyszenie AMBITIO
Zespół Szkół w Rogalinku