Kultura dla przestrzeni

Gmina: Gołdap

DOBRO WSPÓLNE

Wieloletnie dyskusje na poziomie lokalnym, dotyczące jakości, estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej w Gołdapi, nie przyniosły spodziewanych przez mieszkańców rezultatów. Jak wynikało z badań partnerów projektu, gołdapianie wciąż widzieli potrzebę zmiany i mieli konkretne pomysły. Dlatego też dobrem wspólnym partnerstwa z Gołdapi stała się przestrzeń publiczna, postrzegana w kategoriach społecznych, kulturowych i ekonomicznych, służąca zaspokojeniu zarówno potrzeb społeczności lokalnej jak i przyjezdnych (turystów oraz kuracjuszy). Burzliwa historia Gołdapi i Mazur, mieści w sobie wiele dramatycznych wydarzeń, ale jednocześnie stanowi bogactwo i dziedzictwo, na którym można kształtować zarówno ład przestrzenny miasta i okolic, jak też tożsamość kulturową i historyczną. Stąd też, tuż obok przestrzeni publicznej, dobrem wspólnym projektu była wielokulturowość, stanowiąca cenny element tej społeczności.

GRUPA INICJATYWNA

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny (Program „Działaj Lokalnie”, Program „Przemiany w Regionie – RITA”)
Wioletta Anuszkiewicz (Program „Liderzy PAFW”)
Biblioteka Publiczna w Gołdapi (Program Rozwoju Bibliotek)

DZIAŁANIA

Najważniejszym przedsięwzięciem w ciągu rocznego okresu realizacji projektu, było zbudowanie solidnego, zintegrowanego partnerstwa na rzecz dobrej przestrzeni publicznej w Gołdapi. Realizację tego celu umożliwiły spotkania partnerów, otwarte dyskusje na posiedzeniach Komisji Kultury Rady Miejskiej, wypracowywanie propozycji zapisów do aktów prawa miejscowego oraz kreowanie i wdrażanie pomysłów na wspólne działania partnerstwa.

Od jesieni planowane jest uruchomienie kawiarni obywatelskich, czyli co najmniej 5 otwartych spotkań dotyczących przestrzeni publicznej, tożsamości lokalnej i wielokulturowości. Kolejny etap projektu to warsztaty dotyczące zasad i sposobów partycypacyjnego planowania przestrzeni publicznej, przeznaczone dla urzędników odpowiedzialnych za inwestycje gminne i powiatowe, radnych, architektów i przedstawicieli partnerów. Uczestnicy szkolenia stworzą księgę dobrych praktyk projektowania miejsc dla mieszkańców gminy Gołdap, z uwzględnieniem uzdrowiskowego charakteru miejscowości.

W ramach tworzenia przestrzeni dla wielokulturowości, partnerzy planują również cykl wydarzeń kulturalnych i naukowych, realizowanych we współpracy z biblioteką, domem kultury oraz izbą regionalną. Wśród nich znajdą się wykłady z udziałem naukowców, koncerty prezentujące muzykę mniejszości narodowych, zamieszkujących gminę Gołdap, oraz wystawy prezentujące narodowości, które żyły na tym terenie w ciągu ostatnich 12 wieków. Koncerty i wystawy odbędą się w przestrzeni otwartej miasta.

Niezwykle ciekawym działaniem partnerstwa będzie „budowanie społecznej pamięci”. Od kwietnia 2021 roku pojawią się w przestrzeni miejskiej elementy nawiązujące do dawnej Gołdapi. Będą to m.in. 4 tablice ze zdjęciami historycznymi, wyposażone w kody QR, przekierowujące do rozszerzonego opisu, znajdującego się na stronie internetowej oraz do mapy zabytków i ciekawych miejsc. Wiosną 2021 roku, zostaną posadzone drzewa nazwane imionami postaci historycznych, związanych z Gołdapią, takich jak np. Immanuel Kant czy książę Albrecht Hohenzollern.

Podsumowaniem pierwszego roku działań partnerstwa będzie uroczyste odsłonięcie w centrum miasta tablic przedstawiających dawną Gołdap.

REZULTATY

Przedstawiciele grupy inicjatywnej są przekonani, że stworzenie trwałego partnerstwa instytucji, organizacji i grup nieformalnych, na rzecz poprawy jakości przestrzeni publicznej i promowania wielokulturowości Gołdapi, spowoduje nagłośnienie problemów i potrzeb w tych dwóch obszarach. Wypracowane rozwiązania będą oddziaływać długofalowo, kształtując postawy społeczne. Dzięki warsztatom, spotkaniom otwartym, wydarzeniom kulturalnym i ścieżce historycznej, zwiększy się wiedza społeczności lokalnej na temat historii gminy Gołdap.

Gmina: Gołdap

Grupa Inicjatywna:

Stowarzyszenie Gołdapski Fundusz Lokalny – lider partnerstwa
Wioletta Anuszkiewicz
Biblioteka Publiczna w Gołdapi

23-08-2021
Kawiarenka obywatelska w Gołdapi

„Ta ulica Kościuszki, wcześniej nazywała się Rokosowskiego, a jeszcze wcześniej Polna…”, „Mój tata w 1945 roku, naprawiał gołdapskie wodociągi zniszczone w trakcie wojny…” – opowiadali uczestnicy pierwszej kawiarenki obywatelskiej zorganizowanej przez partnerstwo z Gołdapi. Gośćmi kawiarenki zorganizowanej w dn. 19 sierpnia 2021 r. pod hasłem „Mieszkańcy Gołdapi po II wojnie światowej” byli: pani Irena Chmielewska […]