Warsztat

Warsztat pozwala animatorom samodoskonalić się i stale pracować nad rozwijaniem metody aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych obejmującej: animację społeczną oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz dobra wspólnego. W ramach Warsztatu animatorzy wypracowali narzędzia: scenariusze zajęć/warsztatów, prezentacje, gry, które zostały udostępnione w Bibliotece. Do tej pory wypracowali 16 narzędzi wykorzystujących m.in.: nowe technologie, gry terenowe, kampanie oraz programy szkoleń, warsztatów, konkursów i debat. Podejmowano również działania mające na celu upowszechnianie i doskonalenie metody animacji oraz tworzenie nowych partnerstw. Aktualnie kluczowym  priorytetem jest wspieranie rozwoju partnerstw, które mają potencjał do kontynuacji,  wznowienia lub budowania trwałości działań podjętych w dotychczasowych edycjach Programu.

Warsztat obejmuje obecnie dwa instrumenty: ofertę edukacyjną oraz Fundusz Rozwoju. W przeszłości w ramach Warsztatu odbywały się również wizyty studyjne.

 

 

Fundusz Rozwoju
Oferta edukacyjna
Wizyty studyjne

W październiku i listopadzie 2013 roku odbyły się trzy wizyty studyjne w ramach Pracowni Dobra Wspólnego, których celem było zapoznanie się z wybranymi przykładami budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, także spoza programu, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowatorskich rozwiązań. Poniżej znajduje się relacja z wizyt.

Od 2016 roku wizyty studyjne nie będą już realizowane w ramach Funduszu.

Nikiszowiec (Katowice) - 24 października 2013

Pierwsza z wizyt, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Sokółki i Żywca, odbyła się 24 października w katowickim Nikiszowcu i koncentrowała się na integracji wokół wspólnej przestrzeni jako metody budowania dobra wspólnego. Nikiszowiec to zabytkowa górnicza dzielnica Katowic, która dzięki działaniom partnerskim w ostatnich latach z zaniedbanego robotniczego osiedla stała się tętniącą życiem społecznym atrakcją turystyczną.

Podczas wizyty  uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami partnerstw, które poprzez synergię swoich działań zrewitalizowały przestrzeń Nikiszowca. Pierwszym punktem programu było spotkanie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizującym m.in. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu we współpracy z MOPS Katowice. Co więcej, stowarzyszenie realizuje również  projekt Centrum Zimbardo –  przestrzeni dla dzieci i młodzieży stworzonej według wzoru słynnego  amerykańskiego psychologa – prof. Philip Zimbardo, o którym niedawno pisała ogólnokrajowa prasa.  Następnie uczestnicy spotkali się z właścicielem katowickiej Galerii Szyb Wilson, która stanowi przykład  partnerstwa prywatnego i pozarządowego, po czym zapoznali się z planowanymi konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez  Urząd Miasta Katowice dotyczącymi rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ostatnim punktem programu było spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą wspierającym rewitalizację Nikiszowca (Cafe Byfyj, Cukiernia Michalski).

Rewitalizacja Nikiszowca przebiega w sposób rozproszony – większość powyższych inicjatyw jest efektem oddolnych działań, niezespolonych w jedno koherentnie zarządzane partnerstwo lokalne. Niemniej jednak okazuje się, że nawet tak zdecentralizowany model spełnia swoje funkcje. Wizyta studyjna pokazała, że większe znaczenie niejednokrotnie ma identyfikacja społeczności lokalnej z dobrem wspólnym niż sama struktura partnerstwa.

Aby zaktywizować uczestników wizyty oraz wyzwolić ich kreatywność, zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania wizyty. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i przestrzeń”. 

Cieszyn - 29 października 2013

Druga wizyta, w której uczestniczyły partnerstwa PAFW z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomaszowa Lubelskiego, odbyła się 29 października w Cieszynie i miała na celu zapoznanie się z trójsektorową współpracą jako sposobem na zarządzanie korzyściami płynącymi z dobra wspólnego. W Cieszynie funkcjonuje specyficzna forma partnerstwa – klaster – czyli zgrupowanie i powiązanie ze sobą instytucji, firm i organizacji zajmujących się daną dziedziną życia społecznego bądź ekonomicznego. Dzięki takiej formie współpracy następuje wzajemna wymiana korzyści w miejsce konkurowania.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, dzięki któremu uczestnicy zapoznali się ze specyfiką trójsektorowego klastra działającego w Cieszynie. Gospodarze spotkania zaprezentowali także efekty trójsektorowych działań: projekty stymulujące rozwój lokalnej społeczności, wypracowanie modelu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesu, promowanie ekonomii społecznej, stworzenie uznanej marki z dziedziny wzornictwa użytkowego (WellDone) w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Klastru Dizajnu, łączącego śląskie firmy specjalizujące się  w projektowaniu, rzemiośle artystycznym i wzornictwie pod wspólnym szyldem innowacji i designu. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. dobre praktyki w zakresie działań partnerskich (polskie i europejskie). Program zakończył się wizytą w Zamkowej 1, czyli miejscu działania nieformalnego partnerstwa małych organizacji pozarządowych, drobnych firm i osób prywatnych, które łączy wspólna siedziba.

Wizyta w Cieszynie pokazała katalog korzyści, które mogą płynąć z trójsektorowego partnerstwa: przede wszystkim innowacyjność, możliwość długofalowych działań, kreatywne łączenie wielu form aktywności. Co więcej, uczestnicy wzbogacili się o nowe pomysły na działalność na rzecz lokalnego dobra wspólnego.

Podobnie jak w Nikiszowcu, również w Cieszynie uczestnicy brali aktywny udział w wizycie między innymi poprzez tworzenie fotograficznej interpretacji hasał„Partnerstwo i piękno”. Poniżej znajduje się galeria zdjęć uczestników spotkania, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Bałtów - 25 listopada 2013

Trzecia wizyta, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Rybnika i Zaleszan, odbyła się 25 listopada w Bałtowie, a jej tematem była ekonomia społeczna jako model zrównoważonego rozwoju dobra wspólnego. Bałtów to gmina w województwie świętokrzyskim, która z zaniedbanego miejsca z wysokim bezrobociem i licznymi problemami społecznymi zmieniła się, dzięki partnerstwu mieszkańców i lokalnych instytucji, w kwitnącą atrakcję turystyczną.

Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z genezą partnerstwa, na czele którego stanęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, a które zaowocowało stworzeniem jednego z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych Jura Park Bałtów. Stowarzyszenie nie tylko podzieliło się swoimi doświadczeniami dotyczącymi ekonomii społecznej i trójsektorowego partnerstwa, lecz także zaprezentowało innowacyjne dobre praktyki (wspomniany już Jura Park oraz Kino 5D). Następnie miał miejsce interesujący quest na temat pałacu książąt Druckich-Lubeckich.

Działania społeczne w Bałtowie udowodniają jak dużą rolę dla jakości życia i rozwoju dobra wspólnego mogą odegrać międzysektorowe partnerstwa. Wizyta pokazała również, jak istotne w przedsiębiorczości społecznej jest, obok wrażliwości na problemy lokalne, podejście biznesowe.

Aby dodatkowo zaktywizować uczestników równiż podczas trzeciej wizyty zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i pomysł”.

Oferta edukacyjna jest realizowana w formie webinariów i seminariów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami przeprowadzonych webinariów:

 

 Nagranie z I webinarium (luty 2017) – Paweł Łukasiak, „Zarządzanie organizacją przez wartości w celu budowy dobra wspólnego”:

 

Nagranie z II webinarium (marzec 2017) –  Tomasz Schimanek i Justyna Duriasz-Bułhak, „Dobro Wspólne”:

 

Nagranie z III webinarium (maj 2017) –  Joanna Szustakiewicz, „Design Thinking jako nowatorska metoda w działaniach społecznych”:

 

Nagranie z IV webinarium (czerwiec 2017) – Agnieszka Maszkowska, „Przestrzeń publiczna – dobro wszystkich mieszkańców – jak ją kreować i o nią dbać?”:

 

Celem Funduszu Rozwoju jest wspieranie rozwoju partnerstw, które mają potencjał do kontynuacji,  wznowienia lub budowania trwałości działań podjętych w dotychczasowych edycjach programu. W związku z wojną w Ukrainie cele Funduszu zostały rozszerzone o działania na rzecz uchodźców.

W latach 2022-2023 Fundusz jest adresowany do partnerstw zawiązanych w edycjach I-VI Programu.

O dofinansowanie w ramach Funduszu można ubiegać się w ramach dwóch pul środków: na inicjatywy partnerskie (10 grantów w wysokości do 10 000 zł każdy) oraz na promowanie metody animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego (5 grantów w wysokości do 5000 zł każdy).

Pula na inicjatywy partnerskie obejmuje następujące obszary tematyczne:
I. kontynuacja i budowanie trwałości istniejącego partnerstwa,
II. reaktywacja partnerstwa, które zaprzestało swoich działań, a obecnie wykazuje potencjał do wznowienia swojej aktywności,
III. partnerskie inicjatywy, które koncentrują się na działaniach, służących pomocy uchodźcom z Ukrainy.

Pula na promowanie metody animacji społeczności lokalnych dotyczy działań takich jak: organizacja szkoleń, konferencji i spotkań dotyczących metody animacji społeczności lokalnych, udział przedstawicieli partnerstw w konferencjach i spotkaniach, wspieranie procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej pory nie uczestniczyły w programie i wdrażania przez nie metody animacji lokalnej.

 

W ramach edycji 2022-2023 Funduszu realizowane są następujące projekty:

1) „Bezpieczna przystań” realizowany przez Nidzicki Fundusz Lokalny (grant w wysokości 10.000 zł).

2) „Solidarni w Partnerstwie” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży (grant w wysokości 10.000 zł).

3) „Mobilne Centrum Animacji” realizowany przez Lokalną Grupę Działania „Warmiński Zakątek” (grant w wysokości 10.000 zł).

4) „Smacznego u Arkadego!” realizowany przez Krotoszyńską Bibliotekę Publiczną im. Arkadego Fiedlera w Krotoszynie (grant w wysokości 10.000 zł).

5) „Kreatywne warsztatowanierealizowany przez  Bibliotekę – Centrum Kultury i Promocji Gminy Lubiewo (grant w wysokości 10.000 zł).

6) „Razem w bibliotece  realizowany przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chrzanowie (grant w wysokości 10.000 zł).

7) „Wzmocnienie partnerstwa <<Młodzi gniewni…>> w działaniach na rzecz Ukrainyrealizowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK (grant w wysokości 10.000 zł).

8) „Pomocna dłońrealizowany przez Stowarzyszenie Chociszewo – Wspólna Przyszłość w Chociszewie (grant w wysokości 10.000 zł).

9) „Lawendujemy – Integrujemyrealizowany przez Fundację na rzecz Collegium Polonicum (grant w wysokości 9.880 zł).

10) „Kicakowe spotkanie na wielkim ekranierealizowany przez Stowarzyszenie Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej (grant w wysokości 10.000 zł).

„ŁĄCZNIK – ścieżka turystyczna” Gmina: Wołów
O projekcie
Bibli(o)gród Cyceron -„Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki” Gmina: Nowy Tomyśl
O projekcie
My na szlaku mazurskich legend Gmina: Pozezdrze
O projekcie
Partnerstwo dla pamięci albo co po nas zostanie Gmina: Ustronie Morskie
O projekcie
Co w Birczy skwirczy Gmina: Bircza
O projekcie
W.P.A.R.K. (Wojcieszkowska Przestrzeń Aktywności Rekreacji i Kultury) Gmina: Wojcieszków
O projekcie
MOST Gmina: Mosina
O projekcie
Janowicka Kapsuła Czasu Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Start-up: Działając pod rękę z naturą! Gmina: Oborniki Śląskie
O projekcie
Start-up: Naturalnie łączy nas Noteć Gmina: Drawsko
O projekcie
Ścieżka otwarta: Słupecka Stokrotka Fiszera Gmina: Słupca
O projekcie
Ścieżka otwarta: Brynicka agora Gmina: Łubniany
O projekcie
Ścieżka otwarta: Ćmielów porcelaną i krzemieniem naznaczony Gmina: Ćmielów
O projekcie
Ścieżka otwarta: Polsko – ukraiński Generator (Kocioł) Przedsiębiorczości Gmina: Wojkowice
O projekcie
Kultura dla przestrzeni Gmina: Gołdap
O projekcie
Płużnicka Współdzielnia Gmina: Płużnica
O projekcie
Pomysłownia Ornety Gmina: Orneta
O projekcie
TV na mur beton II Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
ZaPuszczamy Korzenie II Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Budujemy MOSTy Gmina: Mosina
O projekcie
Start-up: Kociewskie tradycje Gmina: Dragacz
O projekcie
Start-up: Mapy pamięci, pamięć na mapach Gmina: Janowice Wielkie
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Czego nam trzeba? – działamy! Gmina: Lądek-Zdrój
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Dziedzictwo Przyrodnicze to nasza wspólna sprawa Gmina: Fredropol
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Kalejdoskop Tradycji Szumowskich Gmina: Szumowo
O projekcie
Ścieżka pilotażowa: Wioska tematyczna „Spichlerz tajemnic” Gmina: Gaszowice
O projekcie
Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie