Przystanek Warmia

Gminy: Dywity, Dobre Miasto

DOBRO WSPÓLNE

Budynek Starej Szkoły w Brąswałdzie jest symbolem Warmii, miejscem z bogatą historią i tradycją. Celem Partnerstwa jest ożywienie obiektu w taki sposób, aby stał się on przestrzenią dającą wiele możliwości, wzmacniającą poczucie tożsamości i przynależności do wspólnoty. Będzie to miejsce łączące mieszkańców wokół dziedzictwa kulturowego, promujące lokalną aktywność i gościnność.

GRUPA INICJATYWNA

Lokalna Grupa Działania „Warmiński zakątek” (Ośrodek Działaj Lokalnie, „Przemiany w Regionie – RITA”)
Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach (Program Rozwoju Bibliotek)
Szkoła Podstawowa im. M. Z. Malewskiej w Dywitach (Program „English Teaching”)

DZIAŁANIA

Partnerzy  koncentrują działania na wykończeniu i nadaniu funkcjonalności budynkowi Starej Szkoły, który został już częściowo wyremontowany przez gminę. Budynkowi zostanie nadana funkcja kulturowa i edukacyjna. Stanie się on przestrzenią twórczą i kreującą atrakcyjność turystyczną gminy. Partnerstwo przeprowadzi działania animacyjne, które zintegrują uczestników projektu i nowych partnerów, a następnie pozwolą stworzyć harmonogram działań w tym miejscu i podzielić zadania między partnerów.  . Wydana zostanie mapa rekreacyjno-turystyczna „Przystanek Warmia” i uruchomiona wypożyczalnia rowerów, co zbliży ze sobą gminy Dywity i Dobre Miasto. Istniejąca w budynku Starej Szkoły izba pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej zostanie ponownie otwarta dla odwiedzających. Partnerzy zorganizują ponadto konkurs interdyscyplinarny dla dzieci i młodzieży „Moja Warmia – Przystanek Warmia”. Finał przedsięwzięcia odbędzie się podczas uroczystego otwarcia wspólnej przestrzeni. Wydarzenie to będzie jednocześnie promowało izbę pamięci im. Marii Zientary-Malewskiej jako kulturalne centrum gminy.

REZULTATY

Planowany rezultat projektu to zbudowanie partnerstwa Przystanek Warmia, które dbać będzie o funkcjonalność wspólnego dobra Starej Szkoły. Otwarcie przestrzeni zapewni mieszkańcom miejsce do kreowania aktywności obywatelskiej, możliwość edukacji i rozwijania własnej kreatywności. Dzięki prowadzonym działaniom z zakresu animacji kulturowej i turystycznej, możliwa będzie promocja regionu. Projekt pozwoli też na nawiązanie trwałej współpracy pomiędzy organizacjami pozarządowymi poprzez wspólną przestrzeń i stałe formy wymiany aktywności w tym miejscu.

Gminy: Dywity, Dobre Miasto

Grupa Inicjatywna:

  • Lokalna Grupa Działania „Warmiński zakątek” – lider partnerstwa
  • Gminna Biblioteka Publiczna w Dywitach
  • Szkoła Podstawowa im. M. Z. Malewskiej w Dywitach