Warsztat

Warsztat pozwala animatorom samodoskonalić się i stale pracować nad rozwijaniem metody aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych obejmującej: animację społeczną oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz dobra wspólnego. W ramach Warsztatu animatorzy wypracowali narzędzia: scenariusze zajęć/warsztatów, prezentacje, gry, które zostały udostępnione w Bibliotece. Do tej pory wypracowali 16 narzędzi wykorzystujących m.in.: nowe technologie, gry terenowe, kampanie oraz programy szkoleń, warsztatów, konkursów i debat. Od 2016 r.  koncentrujemy się na działaniach mających na celu upowszechnianie i doskonalenie metody animacji oraz tworzenie nowych partnerstw.

Warsztat obejmuje obecnie dwa instrumenty: ofertę edukacyjną oraz Fundusz Inicjatyw. W przeszłości w ramach Warsztatu odbywały się również wizyty studyjne.

 

 

Fundusz inicjatyw
Oferta edukacyjna
Wizyty studyjne

W październiku i listopadzie 2013 roku odbyły się trzy wizyty studyjne w ramach Pracowni Dobra Wspólnego, których celem było zapoznanie się z wybranymi przykładami budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, także spoza programu, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowatorskich rozwiązań. Poniżej znajduje się relacja z wizyt.

Od 2016 roku wizyty studyjne nie będą już realizowane w ramach Funduszu.

Nikiszowiec (Katowice) - 24 października 2013

Pierwsza z wizyt, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Sokółki i Żywca, odbyła się 24 października w katowickim Nikiszowcu i koncentrowała się na integracji wokół wspólnej przestrzeni jako metody budowania dobra wspólnego. Nikiszowiec to zabytkowa górnicza dzielnica Katowic, która dzięki działaniom partnerskim w ostatnich latach z zaniedbanego robotniczego osiedla stała się tętniącą życiem społecznym atrakcją turystyczną.

Podczas wizyty  uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami partnerstw, które poprzez synergię swoich działań zrewitalizowały przestrzeń Nikiszowca. Pierwszym punktem programu było spotkanie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizującym m.in. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu we współpracy z MOPS Katowice. Co więcej, stowarzyszenie realizuje również  projekt Centrum Zimbardo –  przestrzeni dla dzieci i młodzieży stworzonej według wzoru słynnego  amerykańskiego psychologa – prof. Philip Zimbardo, o którym niedawno pisała ogólnokrajowa prasa.  Następnie uczestnicy spotkali się z właścicielem katowickiej Galerii Szyb Wilson, która stanowi przykład  partnerstwa prywatnego i pozarządowego, po czym zapoznali się z planowanymi konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez  Urząd Miasta Katowice dotyczącymi rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ostatnim punktem programu było spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą wspierającym rewitalizację Nikiszowca (Cafe Byfyj, Cukiernia Michalski).

Rewitalizacja Nikiszowca przebiega w sposób rozproszony – większość powyższych inicjatyw jest efektem oddolnych działań, niezespolonych w jedno koherentnie zarządzane partnerstwo lokalne. Niemniej jednak okazuje się, że nawet tak zdecentralizowany model spełnia swoje funkcje. Wizyta studyjna pokazała, że większe znaczenie niejednokrotnie ma identyfikacja społeczności lokalnej z dobrem wspólnym niż sama struktura partnerstwa.

Aby zaktywizować uczestników wizyty oraz wyzwolić ich kreatywność, zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania wizyty. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i przestrzeń”. 

Cieszyn - 29 października 2013

Druga wizyta, w której uczestniczyły partnerstwa PAFW z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomaszowa Lubelskiego, odbyła się 29 października w Cieszynie i miała na celu zapoznanie się z trójsektorową współpracą jako sposobem na zarządzanie korzyściami płynącymi z dobra wspólnego. W Cieszynie funkcjonuje specyficzna forma partnerstwa – klaster – czyli zgrupowanie i powiązanie ze sobą instytucji, firm i organizacji zajmujących się daną dziedziną życia społecznego bądź ekonomicznego. Dzięki takiej formie współpracy następuje wzajemna wymiana korzyści w miejsce konkurowania.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, dzięki któremu uczestnicy zapoznali się ze specyfiką trójsektorowego klastra działającego w Cieszynie. Gospodarze spotkania zaprezentowali także efekty trójsektorowych działań: projekty stymulujące rozwój lokalnej społeczności, wypracowanie modelu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesu, promowanie ekonomii społecznej, stworzenie uznanej marki z dziedziny wzornictwa użytkowego (WellDone) w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Klastru Dizajnu, łączącego śląskie firmy specjalizujące się  w projektowaniu, rzemiośle artystycznym i wzornictwie pod wspólnym szyldem innowacji i designu. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. dobre praktyki w zakresie działań partnerskich (polskie i europejskie). Program zakończył się wizytą w Zamkowej 1, czyli miejscu działania nieformalnego partnerstwa małych organizacji pozarządowych, drobnych firm i osób prywatnych, które łączy wspólna siedziba.

Wizyta w Cieszynie pokazała katalog korzyści, które mogą płynąć z trójsektorowego partnerstwa: przede wszystkim innowacyjność, możliwość długofalowych działań, kreatywne łączenie wielu form aktywności. Co więcej, uczestnicy wzbogacili się o nowe pomysły na działalność na rzecz lokalnego dobra wspólnego.

Podobnie jak w Nikiszowcu, również w Cieszynie uczestnicy brali aktywny udział w wizycie między innymi poprzez tworzenie fotograficznej interpretacji hasał„Partnerstwo i piękno”. Poniżej znajduje się galeria zdjęć uczestników spotkania, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Bałtów - 25 listopada 2013

Trzecia wizyta, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Rybnika i Zaleszan, odbyła się 25 listopada w Bałtowie, a jej tematem była ekonomia społeczna jako model zrównoważonego rozwoju dobra wspólnego. Bałtów to gmina w województwie świętokrzyskim, która z zaniedbanego miejsca z wysokim bezrobociem i licznymi problemami społecznymi zmieniła się, dzięki partnerstwu mieszkańców i lokalnych instytucji, w kwitnącą atrakcję turystyczną.

Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z genezą partnerstwa, na czele którego stanęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, a które zaowocowało stworzeniem jednego z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych Jura Park Bałtów. Stowarzyszenie nie tylko podzieliło się swoimi doświadczeniami dotyczącymi ekonomii społecznej i trójsektorowego partnerstwa, lecz także zaprezentowało innowacyjne dobre praktyki (wspomniany już Jura Park oraz Kino 5D). Następnie miał miejsce interesujący quest na temat pałacu książąt Druckich-Lubeckich.

Działania społeczne w Bałtowie udowodniają jak dużą rolę dla jakości życia i rozwoju dobra wspólnego mogą odegrać międzysektorowe partnerstwa. Wizyta pokazała również, jak istotne w przedsiębiorczości społecznej jest, obok wrażliwości na problemy lokalne, podejście biznesowe.

Aby dodatkowo zaktywizować uczestników równiż podczas trzeciej wizyty zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i pomysł”.

Oferta edukacyjna jest realizowana w formie webinariów i seminariów.

Zapraszamy do zapoznania się z nagraniami przeprowadzonych webinariów:

 

 Nagranie z I webinarium (luty 2017) – Paweł Łukasiak, „Zarządzanie organizacją przez wartości w celu budowy dobra wspólnego”:

 

Nagranie z II webinarium (marzec 2017) –  Tomasz Schimanek i Justyna Duriasz-Bułhak, „Dobro Wspólne”:

 

Nagranie z III webinarium (maj 2017) –  Joanna Szustakiewicz, „Design Thinking jako nowatorska metoda w działaniach społecznych”:

 

Nagranie z IV webinarium (czerwiec 2017) – Agnieszka Maszkowska, „Przestrzeń publiczna – dobro wszystkich mieszkańców – jak ją kreować i o nią dbać?”:

 

Celem Funduszu Inicjatyw jest doskonalenie i rozpowszechnianie metody oraz narzędzi animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego oraz wspieranie procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

W latach 2018-2019 o dofinansowanie w ramach Funduszu mogli starać się animatorzy partnerstw na rzecz dobra wspólnego, będący członkami Społeczności Animatorów.

Jakie działania można sfinansować z Funduszu Inicjatyw?

 1. Zakres dofinansowanych w ramach Funduszu inicjatyw może obejmować:
  1. realizację projektów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu metody animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego dla społeczności i osób zainteresowanych budowaniem partnerstw, w tym także wizyty studyjne prezentujące projekty zrealizowane w oparciu o metodę animacji;
  2. prezentowanie i upowszechnianie narzędzi i metod animacji na rzecz dobra wspólnego na spotkaniach, konferencjach, seminariach organizowanych poza PDW,
  3. udział Animatora w warsztatach i szkoleniach doskonalących jego warsztat pracy i poszerzający jego wiedzę z zakresu między innymi animacji lokalnej;
  4. doradztwo eksperckie w zakresie umacniania istniejących już Lokalnych Partnerstw PAFW z edycji I-IV, a także reaktywowania ich działań. Wsparcie musi dotyczyć innego Partnerstwa, niż to, którego członkiem jest Animator.
  5. wypracowywanie narzędzi służących aktywizacji społeczności lokalnych, opartych na metodzie animacji społeczności lokalnych, zorientowanej na budowanie dobra wspólnego,
  6. działalność doradczą Animatorów i animowanie procesu powstawania nowych partnerstw nieobjętych Programem „Lokalne Partnerstwa PAFW”. Działania Animatorów w tym zakresie mogą dotyczyć: rozpoznawania potencjału społeczności zainteresowanych zawiązaniem lokalnego partnerstwa na rzecz dobra wspólnego, a także organizowania dla nich  spotkań, warsztatów,  w celu  zdefiniowania dobra wspólnego, przeprowadzenia diagnozy potrzeb, itp.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Funduszu, który można pobrać tutaj .

Wniosek do pobrania.

Lista animatorów i organizacji tworzących Partnerstwa w edycjach I-V, uprawnionych do złożenia wniosku.

 

W ramach edycji 2016-2017 Funduszu zrealizowano następujące inicjatywy:

1) „Zabłocie – tu wszystko jest możliwe” realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatorki Gabrieli Gibas-Psuturi. W ramach projektu przeprowadzono ankietę wśród mieszkańców Żywca i Zabłocia, która miała dać odpowiedź na pytanie, co można zrobić w Zabłociu, aby jego mieszkańcom żyło się lepiej. Ponieważ gmina, w obrębie której znajduje się dzielnica, ma charakter unitarny, nie da się wyodrębnić danych na temat jej społeczności z zasobów GUS-u. Dzięki badaniom udało się ustalić obszary deficytowe i próżnie w obrębie Zabłocia. Takie zagadnienia wymagały nie tylko zadawania pytań mieszkańcom, ale również konsultacji eksperckich, realizowanych w trakcie trwania projektu. Bezpośrednim efektem przeprowadzonych badań był wzrost zainteresowania Zabłociem i jego problemami ze strony władz samorządowych oraz mediów lokalnych i regionalnych.

2) „Zabłocie – dylematy prowincji – teoria i praktyka” realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatorki Gabrieli Gibas-Psuturi. To kontynuacja projektu „Zabłocie – tu wszystko jest możliwe”. Projekt, którego celem była promocja oraz weryfikacja zgromadzonego materiału oraz poszukiwanie inspiracji na forum ponadlokalnym, pozwolił na zrealizowanie debaty na temat rewitalizacji społecznej Zabłocia. Podczas dyskusji panelowych i prezentacji zaprezentowane zostały wyniki badań, przeprowadzonych w ramach projektu „Zabłocie – tu wszystko jest możliwe”, oraz przebieg procesu diagnostycznego, które pozwoliły na wymianę doświadczeń w zakresie rewitalizacji społeczności zmarginalizowanych, z dużym obciążeniem historycznym.

3) „Upowszechnienie i zastosowanie metody dobra wspólnego w mikroprojektach” realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatorki Ireny Gadaj. Zrealizowana inicjatywa pozwoliła na promocję Przestrzeni SOWA w Biłgoraju. W ramach projektu 10 młodych organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego zostało zapoznanych z metodą animacji społeczności lokalnych na rzecz dobra wspólnego, co może w znacznym stopniu przyczynić się do rozwoju zakresu działań organizacji i ich akceptacji społecznej. W ramach próby zdefiniowania dobra wspólnego, rozpoczęte zostały rozważania na temat tego, czy twórczość osób niepełnosprawnych może być dobrem wspólnym. W efekcie, Stowarzyszenie Miłośników Świerż podjęło się działania na rzecz integracji społecznej i wydało album prezentujący lokalne dziedzictwo.

4) „Upowszechnianie w woj. lubelskim metody dobra wspólnego” realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatorki Ireny Gadaj. W ramach inicjatywy zorganizowano konferencję na temat dobra wspólnego w małych projektach lokalnych, w której udział wzięło 40 osób z 20 organizacji. Bezpośrednim jej rezultatem było upowszechnienie metody dobra wspólnego w projektach „Działaj Lokalnie” i „Lubelskie Lokalnie”, wprowadzenie metody dobra wspólnego do szkoleń organizowanych dla beneficjentów przyszłych projektów oraz wzrost świadomości i odpowiedzialności za dobro wspólne wśród mieszkańców gmin, których przedstawiciele wzięli udział w konferencji.

5) „Zamkowy ogród społeczny” realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatorki Agnieszki Pytlik. Celem projektu był wzrost zaangażowania grup społecznych wokół lokalnych zasobów. Na terenie parku w centrum Czernicy zorganizowano piknik „Zamkowy ogród społeczny”, stworzono owadzi teatr papierowy, wybudowano pięć hoteli dla owadów oraz zorganizowano wielki pokaz mody parkowej. Dzięki tym działaniom członkowie lokalnej społeczności zaczęli postrzegać tę przestrzeń jako wartą uwagi, oferującą możliwość spędzenia czasu wolnego czy pozwalającą na szeroko pojętą rekreację. Ponadto poprzez zaangażowanie dzieci, młodzieży i dorosłych, udało się stworzyć przestrzeń kreatywną zamkowego ogrodu społecznego. Z kolei w ramach obchodów dnia pustej klasy, zorganizowano zajęcia plenerowe, na które zaproszono dzieci z sąsiadującej z parkiem szkoły podstawowej.

6) „Pod wspólną banderą” realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK (grant w wysokości 5000 zł)z udziałem animatora Stanisława Baski. Celem projektu było zbudowanie partnerstwa wiślanego w oparciu o współpracę, odpowiedzialność i bezpieczeństwo. Wybudowano łódź pychówkę „SMyK”, z której korzystać mogą osoby związane z Wisłą i Sanem. Pozwoliło to wprowadzić współodpowiedzialność za wydarzenia, w których biorą udział inne podmioty. Ponadto pozyskano 2000 zł darowizny na rzecz wiślanych działań, zorganizowano konkurs na mikroinicjatywy wiślane oraz spływy na rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia oraz spływ z okazji 11 listopada, który symbolicznie zakończono sprzątaniem Wisły i Sanu.

7) „Trzeci wymiar” realizowany przez Stowarzyszenie Czajnia (grant w wysokości 5000 zł) z udziałem animatora Marcina Rechulicza. Bezpośrednim rezultatem zrealizowanej inicjatywy było opracowanie szacunkowych kosztów oraz warunków niezbędnych do uruchomienia innowacyjnego działania polegającego na utworzeniu pracowni filmów animowanych w Tomaszowie Lubelskim. Została opracowana koncepcja, gotowa do wykorzystania, gdy pojawią się korzystne warunki do jej wdrożenia.

 

Pociąg do tradycji Gmina: Chrzanów
O projekcie
PLAŻA- przyszłość, ludzie, animacja, życie, atmosfera Gmina: Lubiewo
O projekcie
Gminnym szlakiem z Kicakiem Gmina: Hażlach
O projekcie
Skwer D-O-M – Działamy-Odpoczywamy-Motywujemy Gmina: Krotoszyn
O projekcie
Przystanek Warmia Gminy: Dywity, Dobre Miasto
O projekcie
Zapłocie to odnowa i szansa dla Rzeczniowa! Gmina: Rzeczniów
O projekcie
Skwer Kultury Gmina: Kudowa-Zdrój
O projekcie
Start-up: TV na mur-beton Gmina: Międzyrzecz
O projekcie
Start-up: ZaPUSZCZAmy korzenie Gmina: Niepołomice
O projekcie
Start-up: Jak dobrze mieć sąsiada – olesko-kluczborskie inspiracje Gminy: Olesno, Kluczbork
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Owoc naszej pasji Gmina: Warka
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie