Warsztat

Warsztat pozwala animatorom samodoskonalić się i stale pracować nad rozwijaniem metody aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych obejmującej: animację społeczną oraz tworzenie lokalnych partnerstw na rzecz dobra wspólnego. W ramach Warsztatu animatorzy wypracowali narzędzia: scenariusze zajęć/warsztatów, prezentacje, gry, które zostały udostępnione w Bibliotece. Do tej pory wypracowali 16 narzędzi wykorzystujących m.in.: nowe technologie, gry terenowe, kampanie oraz programy szkoleń, warsztatów, konkursów i debat. Od 2016 r.  koncentrujemy się na działaniach mających na celu upowszechnianie i doskonalenie metody animacji oraz tworzenie nowych partnerstw.

Warsztat obejmuje obecnie dwa instrumenty: ofertę edukacyjną oraz Fundusz Inicjatyw. W przeszłości w ramach Warsztatu odbywały się również wizyty studyjne.

 

 

Fundusz inicjatyw
Oferta edukacyjna
Wizyty studyjne

W październiku i listopadzie 2013 roku odbyły się trzy wizyty studyjne w ramach Pracowni Dobra Wspólnego, których celem było zapoznanie się z wybranymi przykładami budowania i funkcjonowania partnerstw lokalnych, także spoza programu, wymiana doświadczeń oraz poznanie nowatorskich rozwiązań. Poniżej znajduje się relacja z wizyt.

Od 2016 roku wizyty studyjne nie będą już realizowane w ramach Funduszu.

Nikiszowiec (Katowice) - 24 października 2013

Pierwsza z wizyt, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Sokółki i Żywca, odbyła się 24 października w katowickim Nikiszowcu i koncentrowała się na integracji wokół wspólnej przestrzeni jako metody budowania dobra wspólnego. Nikiszowiec to zabytkowa górnicza dzielnica Katowic, która dzięki działaniom partnerskim w ostatnich latach z zaniedbanego robotniczego osiedla stała się tętniącą życiem społecznym atrakcją turystyczną.

Podczas wizyty  uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z różnymi formami partnerstw, które poprzez synergię swoich działań zrewitalizowały przestrzeń Nikiszowca. Pierwszym punktem programu było spotkanie ze Stowarzyszeniem Fabryka Inicjatyw Lokalnych, realizującym m.in. Program Centrum Aktywności Lokalnej w Nikiszowcu we współpracy z MOPS Katowice. Co więcej, stowarzyszenie realizuje również  projekt Centrum Zimbardo –  przestrzeni dla dzieci i młodzieży stworzonej według wzoru słynnego  amerykańskiego psychologa – prof. Philip Zimbardo, o którym niedawno pisała ogólnokrajowa prasa.  Następnie uczestnicy spotkali się z właścicielem katowickiej Galerii Szyb Wilson, która stanowi przykład  partnerstwa prywatnego i pozarządowego, po czym zapoznali się z planowanymi konsultacjami społecznymi prowadzonymi przez  Urząd Miasta Katowice dotyczącymi rewitalizacji przestrzeni miejskiej. Ostatnim punktem programu było spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą wspierającym rewitalizację Nikiszowca (Cafe Byfyj, Cukiernia Michalski).

Rewitalizacja Nikiszowca przebiega w sposób rozproszony – większość powyższych inicjatyw jest efektem oddolnych działań, niezespolonych w jedno koherentnie zarządzane partnerstwo lokalne. Niemniej jednak okazuje się, że nawet tak zdecentralizowany model spełnia swoje funkcje. Wizyta studyjna pokazała, że większe znaczenie niejednokrotnie ma identyfikacja społeczności lokalnej z dobrem wspólnym niż sama struktura partnerstwa.

Aby zaktywizować uczestników wizyty oraz wyzwolić ich kreatywność, zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania wizyty. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i przestrzeń”. 

Cieszyn - 29 października 2013

Druga wizyta, w której uczestniczyły partnerstwa PAFW z Bystrzycy Kłodzkiej oraz Tomaszowa Lubelskiego, odbyła się 29 października w Cieszynie i miała na celu zapoznanie się z trójsektorową współpracą jako sposobem na zarządzanie korzyściami płynącymi z dobra wspólnego. W Cieszynie funkcjonuje specyficzna forma partnerstwa – klaster – czyli zgrupowanie i powiązanie ze sobą instytucji, firm i organizacji zajmujących się daną dziedziną życia społecznego bądź ekonomicznego. Dzięki takiej formie współpracy następuje wzajemna wymiana korzyści w miejsce konkurowania.

Podczas wizyty odbyło się spotkanie ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Być Razem” i Fundacją Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być Razem”, dzięki któremu uczestnicy zapoznali się ze specyfiką trójsektorowego klastra działającego w Cieszynie. Gospodarze spotkania zaprezentowali także efekty trójsektorowych działań: projekty stymulujące rozwój lokalnej społeczności, wypracowanie modelu współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz biznesu, promowanie ekonomii społecznej, stworzenie uznanej marki z dziedziny wzornictwa użytkowego (WellDone) w ramach przedsiębiorstwa społecznego. Następnie odbyło się spotkanie z przedstawicielami Śląskiego Klastru Dizajnu, łączącego śląskie firmy specjalizujące się  w projektowaniu, rzemiośle artystycznym i wzornictwie pod wspólnym szyldem innowacji i designu. Podczas spotkania zaprezentowano m.in. dobre praktyki w zakresie działań partnerskich (polskie i europejskie). Program zakończył się wizytą w Zamkowej 1, czyli miejscu działania nieformalnego partnerstwa małych organizacji pozarządowych, drobnych firm i osób prywatnych, które łączy wspólna siedziba.

Wizyta w Cieszynie pokazała katalog korzyści, które mogą płynąć z trójsektorowego partnerstwa: przede wszystkim innowacyjność, możliwość długofalowych działań, kreatywne łączenie wielu form aktywności. Co więcej, uczestnicy wzbogacili się o nowe pomysły na działalność na rzecz lokalnego dobra wspólnego.

Podobnie jak w Nikiszowcu, również w Cieszynie uczestnicy brali aktywny udział w wizycie między innymi poprzez tworzenie fotograficznej interpretacji hasał„Partnerstwo i piękno”. Poniżej znajduje się galeria zdjęć uczestników spotkania, do obejrzenia której serdecznie zapraszamy.

Bałtów - 25 listopada 2013

Trzecia wizyta, w której wzięły udział partnerstwa PAFW z Rybnika i Zaleszan, odbyła się 25 listopada w Bałtowie, a jej tematem była ekonomia społeczna jako model zrównoważonego rozwoju dobra wspólnego. Bałtów to gmina w województwie świętokrzyskim, która z zaniedbanego miejsca z wysokim bezrobociem i licznymi problemami społecznymi zmieniła się, dzięki partnerstwu mieszkańców i lokalnych instytucji, w kwitnącą atrakcję turystyczną.

Podczas wizyty uczestnicy mieli możliwość zapoznania się z genezą partnerstwa, na czele którego stanęło Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Bałtów „Bałt”, a które zaowocowało stworzeniem jednego z najlepszych w Polsce przedsiębiorstw społecznych Jura Park Bałtów. Stowarzyszenie nie tylko podzieliło się swoimi doświadczeniami dotyczącymi ekonomii społecznej i trójsektorowego partnerstwa, lecz także zaprezentowało innowacyjne dobre praktyki (wspomniany już Jura Park oraz Kino 5D). Następnie miał miejsce interesujący quest na temat pałacu książąt Druckich-Lubeckich.

Działania społeczne w Bałtowie udowodniają jak dużą rolę dla jakości życia i rozwoju dobra wspólnego mogą odegrać międzysektorowe partnerstwa. Wizyta pokazała również, jak istotne w przedsiębiorczości społecznej jest, obok wrażliwości na problemy lokalne, podejście biznesowe.

Aby dodatkowo zaktywizować uczestników równiż podczas trzeciej wizyty zaproponowaliśmy zadanie fotograficznego udokumentowania spotkania. Zapraszamy do zapoznania się z galerią zdjęć, które są ilustracją hasła: „Partnerstwo i pomysł”.

Oferta edukacyjna będzie realizowana w formie webinariów i seminariów. Uczestnicy PDW będą mogli poszerzać swoją wiedzę przede wszystkim biorąc udział w czterech webinariach, których cykl rozpocznie się zimą 2016 i potrwa do wiosny 2017.

 

 Nagranie z I webinarium (luty 2017) – Paweł Łukasiak, „Zarządzanie organizacją przez wartości w celu budowy dobra wspólnego”:

 

Nagranie z II webinarium (marzec 2017) –  Tomasz Schimanek i Justyna Duriasz-Bułhak, „Dobro Wspólne”:

 

Nagranie z III webinarium (maj 2017) –  Joanna Szustakiewicz, „Design Thinking jako nowatorska metoda w działaniach społecznych”:

 

Nagranie z IV webinarium (czerwiec 2017) – Agnieszka Maszkowska, „Przestrzeń publiczna – dobro wszystkich mieszkańców – jak ją kreować i o nią dbać?”:

 

Celem Funduszu Inicjatyw jest doskonalenie i rozpowszechnianie metody oraz narzędzi animacji lokalnej zorientowanej na budowanie dobra wspólnego oraz wspieranie procesu powstawania nowych Partnerstw w społecznościach, które do tej pory nie uczestniczyły w programie.

W latach 2016-2017 o dofinansowanie w ramach Funduszu mogą starać się animatorzy partnerstw na rzecz dobra wspólnego, którzy są członkami Społeczności Animatorów.

Jakie działania można sfinansować w ramach Funduszu Bieżących Inicjatyw?

  • a.  realizacja projektów edukacyjno-szkoleniowych z zakresu metody animacji lokalnej
  • b.  prezentowanie i upowszechnianie dorobku PDW oraz narzędzi i metod animacji na rzecz dobra wspólnego
  • c.  doradztwo eksperckie w zakresie umacniania istniejących już Lokalnych Partnerstw PAFW
  • d.  wypracowywanie narzędzi służących aktywizacji społeczności lokalnych
  • e.  działalność doradcza animatorów i animowanie procesu powstawania nowych partnerstw

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Funduszu, który można pobrać tutaj.

Wniosek do pobrania

Lista animatorów i organizacji tworzących Partnerstwa w edycjach I-III, uprawnionych do złożenia wniosku

 

 

W ramach poprzednich edycji Funduszu zrealizowano następujące inicjatywy:

„Rozkręć młyn pomysłów” realizowany przez Fundusz Lokalny Masywu Śnieżnika (grant w wysokości 5000 zł). W ramach projektu testowane było narzędzie grywalizacyjne, wykorzystujące popularny w sieci mechanizm „ice bucket challenge”. Projekt wystartował od warsztatów z kreatywnego myślenia i dobrych praktyk w organizacjach pozarządowych. Następnie, uczestnicy projektu oraz wszyscy, którzy przyjęli wyzwanie organizowali małe wydarzenia w lokalnej społeczności na rzecz dobra wspólnego. W efekcie powstały nie tylko scenariusze tych wydarzeń, ale umożliwiły one zaistnienie organizacji pozarządowych w świadomości mieszkańców Masywu Śnieżnika.

„Wolność – wczoraj i dziś” realizowany przez Fundację Sokólski Fundusz Lokalny (grant w wysokości 5000 zł).W ramach projektu opracowany został scenariusz gry miejskiej.  Scenariusz oparty był na fabularyzowanej opowieści o wolności i niewoli, o tym jak toczyły się losy Sokółki i jej mieszkańców. W trakcie gry uczestnicy odwiedzili miejsca wspomniane w opowieści – były to miejsca mające swoją historię, opisane w przewodniku „Sokółka znana i nieznana”, powstałym w konkursie „Animator Dobra Wspólnego”. Ponieważ gra zawierała także elementy edukacyjne dotyczące źródeł odnawialnej energii oraz niezależnych od paliw sposobów poruszania się – rower, żagle, konie – zaproponowano uczestnikom trzy trasy rowerowe: do stadniny koni w Gieniuszach (konie), nad Zalew Sokólski (żagle) oraz szlak drewnianej zabudowy z wiatrakiem w Malawiczach Dolnych (odnawialne źródło energii).

„Smarfonem w czad” realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju (grant w wysokości 5000 zł). Stworzona została aplikacja mobilna na wzór aplikacji funkcjonującej dla dużych miast w Małopolsce SMOK-SMOG, informująca jej użytkowników o aktualnym stanie powietrza w ich mieście. Dzięki promocji aplikacji i masowemu użytkowaniu zwiększyła się świadomość mieszkańców nt. środowiska w jakim żyją. Problem już został nagłośniony dzięki projektowi zrealizowanemu w ramach programu „Lokalne Partnerstwa PAFW”, ale mieszkańcy potrzebowali rzetelnych danych. W ramach działań animacyjnych ożywiony został również fanpage „Żywiec Bez Czadu”, jako narzędzie służące szerzeniu informacji, promocji dobrych praktyk z innych miejsc w Polsce, zbieraniu wniosków i petycji oraz promocji projektów związanych z polepszaniem stanu środowiska oraz kontynuacji kampanii Żywiec Bez Czadu.

„Żywiecki kalejdoskop” realizowany przez Kino Janosik oraz Żywiecką Fundację Rozwoju (grant w wysokości 5000 zł). Quest, który powstał w Żywcu w ramach projektu został opracowany oddolnie poprzez organizację warsztatów dla lokalnych działaczy, aktywistów, przewodników, twórców ludowych i mieszkańców.  Jego tematem jest historia Żywca … ale ta, której nie znajdzie się w przewodnikach.

„Akcja informacja – publiczna przestrzeń do informacji dla dobra wspólnego” – realizowany przez Stowarzyszenie Centrum Aktywnych Gniew (grant w wysokości 5000 zł). Żyjemy w społeczeństwie, w którym dostęp do informacji jest „artykułem pierwszej potrzeby”, w Gniewie powstało więc partnerstwo na rzecz upowszechniania informacji o wydarzeniach i inicjatywach ważnych dla lokalnej społeczności. Działania są skupione wokół budowy portalu informacyjnego wGniewie.pl.  Osoby zaangażowane w projekt są przygotowywane do profesjonalnej pracy dziennikarskiej przez udział w warsztatach  prowadzonych przez profesjonalistów. Do zorganizowania mieszkańców wokół idei projektu wykorzystywane są Kawiarenki Obywatelskie, które dają przestrzeń do wymiany informacji i dyskusji o problemach lokalnych.

Waszą bronią są słowa” – realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju i Kino Janosik (grant w wysokości 5000 zł). Projekt był skierowany do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu gminy Żywiec. Młodzież dzięki warsztatom na temat praw człowieka, czy wystąpień publicznych oraz debatom oksfordzkim w szkołach zyskała przestrzeń do dyskusji. Przyswajała także wysokie standardy prowadzenia debaty publicznej i uczyła się kultury dyskusji. Swoje umiejętności młodzi ludzie mogli sprawdzić konkursie debat oksfordzkich organizowanym w ramach Przeglądu Filmów Dokumentalnych Watch Docs.

Narzędziownik animacyjny – dobro wspólne wymaga dobrych animatorów” – realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (grant w wysokości 5000 zł). Projekt zakłada przygotowanie 10 animatorów lokalnych  w zakresie  działań w obszarze dziedzictwa kulturalnego: produktu lokalnego, tworzenia szlaków turystyczno-kulturowych, realizacji festynów oraz diagnozy potrzeb grup twórczych i tworzenia dla nich oferty. Zdobytą wiedzę animatorzy sprawdzą w praktyce organizując noc muzeów i piknik historyczny. Wypracowane w projekcie narzędzia, scenariusze, schematy działań zostaną zamieszczone w narzędziowniku, który będzie dostępny na stronie internetowej do wykorzystania przez mieszkańców gminy.

Kampania społeczna „Otwarci na działania” realizowana przez Fundację Nauka dla Środowiska i grupę nieformalną Wizualne Miasto (grant w wysokości 5000 zł). Celem kampanii jest dostarczenie mieszkańcom małych miejscowości wiedzy o tym, jak współpracować z urzędami, organizacjami i instytucjami, aby aktywnie działać na rzecz społeczności lokalnej. Organizatorzy tworzą bazę zasobów organizacji i instytucji, z których nieodpłatnie mogą korzystać mieszkańcy zrzeszeni w grupach nieformalnych czy kołach zainteresowań.  Zostanie wydana również publikacja zawierająca dobre praktyki i informacje o efektywnej współpracy między grupami nieformalnymi a instytucjami i organizacjami.

COOLturalny Żywiec” to projekt realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju i Kino Janosik (grant w wysokości 5000 zł). Projekt zintegrował lokalne środowiska zajmujące się kulturą wokół stworzenia wspólnej aplikacji internetowej, informującej o wszystkich wydarzeniach kulturalnych odbywających się na terenie powiatu żywieckiego. Dostępna dla wszystkich czytelna aplikacja z jednej strony ułatwiła działania promocyjne organizatorom, z drugiej zaś zwiększyła dostęp mieszkańców do wydarzeń kulturalnych.

Letnie wietrzenie Sandomierza” – realizowany przez Fundację Fundusz Lokalny SMK (grant w wysokości 5000 zł). Celem projektu jest zwiększenie świadomości młodzieży na temat dziedzictwa kulturowego. Przy udziale grup rekonstrukcyjnych oraz miłośników archeologii organizowane są spotkania na temat historii Sandomierza: happeningi, warsztaty rękodzielnicze, czy wycieczki tematyczne. Młodzież ma również okazję uczestniczyć w ważnych wydarzeniach kulturalnych regionu, takich jak Dymarki Świętokrzyskie oraz Festiwal Krzemienia Pasiastego.

Partnerstwo pod Babią Górą” – realizowany przez Żywiecką Fundację Rozwoju (grant w wysokości 5000 zł). Projekt zakłada reaktywację partnerstwa pomiędzy przedstawicielami organizacji społecznych, samorządu oraz biznesu w powiecie suskim. W tym celu odbędą się spotkania informacyjne, konsultacje, warsztaty i szkolenia adresowane do liderów 15 organizacji z sektora społecznego. Rozpocznie się praca nad pierwszymi wspólnymi inicjatywami i powstanie plan działania partnerstwa na kolejne 12 miesięcy.

Forum Tczewskich Organizacji Pozarządowych” – realizowany przez Fundację Pokolenia (grant w wysokości 5000 zł). W ramach projektu doszło do spotkania przedstawicieli 3. sektora, które było okazją do nawiązania kontaktów między poszczególnymi organizacjami. Powstała mapa Tczewa uwzględniająca obszary działań poszczególnych organizacji, a ponadto zawiązano lokalne partnerstwo na rzecz powołania Tczewskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

Zagraj z nami w tolerancję” – realizowany przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS (grant w wysokości 5000 zł). Misją projektu jest uwrażliwienie mieszkańców Pszowa na trudności, jakie napotykają osoby niepełnosprawne, imigranci oraz osoby bezrobotne w środowisku małego miasteczka. W tym celu zorganizowana zostanie kampania społeczna oraz gra terenowa o prawach różnych grup społecznych. Młodzież uczestnicząca w projekcie poszerzy swoją wiedzę na temat osób dyskryminowanych poprzez przygotowywanie wywiadów filmowych i prezentacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych oraz udział w warsztatach.

Przestrzeń SOWA w Biłgoraju (S – Solidarni, O – Otwarci, W – Wolni, A – Aktywni) Gminy: Biłgoraj, Zwierzyniec
O projekcie
Akademia młodzieżowych innowatorów Gmina: Nidzica
O projekcie
Dajmy czadu! – Żywiec bez czadu! Gmina: Żywiec
O projekcie
Dwa brzegi. Trochę jak sąsiedzi Gminy: Bodzanów, Słubice
O projekcie
Jarmark Rozmaitości Gmina: Trzciel
O projekcie
Kolorowo-karpiowo – szlakiem karpia po Dolinie Baryczy Gminy: Milicz, Żmigród, Twardogóra, Cieszków, Krośnice, Przygodzice, Sośnie, Odolanów
O projekcie
Małych miasteczek portret własny Gminy: Cybinka, Słubice
O projekcie
Mazurski Inkubator Tradycji Regionu Gminy: Ruciane-Nida, Pisz, Mikołajki, Biała Piska
O projekcie
Młodzi gniewni – partnerstwo dla młodych Gminy: Zaleszany, Baranów Sandomierski, Nowa Dęba, Gorzyce, Pysznica
O projekcie
Moja i Twoja Historia Gmina: Strachówka
O projekcie
Od przedszkola do seniora Gminy: Czerwonka-Leszczyny
O projekcie
Otwarci na Różnorodność Gminy: Ełk, Stare Juchy, Kalinowo, Prostki
O projekcie
Otwieracz – uwolnij przestrzeń publiczną Gminy: Tczew, Pelpin, Gniew
O projekcie
Podłącz się do Marianny i jej pozytywnej energii Gminy: Bystrzyca Kłodzka, Międzylesie, Lądek Zdrój, Stronie Śląskie
O projekcie
Powiat Dębicki Wolontariatem Malowany Gminy: Dębica, Miasto Dębica, Brzostek, Pilzno, Żyraków, Czarna, Jodłowa
O projekcie
Przestrzeń faktycznie publiczna Gminy: Malechowo, Koszalin
O projekcie
Rakszawa – nowy przystanek na turystycznym szlaku Gmina: Rakszawa
O projekcie
SARI – lokalny fundusz sportowy Gmina: Żory
O projekcie
Stoczek Łukowski – Miasto Walki i Oręża Gmina: Stoczek Łukowski
O projekcie
Turystyka wyjątkową wizytówką Ziemi Kamiennogórskiej Gminy: Kamienna Góra, Lubawka, Marciszów
O projekcie
TV-oja okolica – poznaj ją! Gminy: Grodzisk Mazowiecki, Milanówek, Podkowa Leśna, Baranów, Żabia Wola, Jaktorów
O projekcie
Wisła wraca do Solca Gmina: Solec nad Wisłą
O projekcie
Wolontariat bieszczadzki Gminy: Lesko, Ustrzyki Dolne
O projekcie
Wspólna przestrzeń – wspólne sprawy Gmina: Supraśl
O projekcie
Wystrzałowa przyjaźń drawsko-złocieniecka Gminy: Drawsko Pomorskie, Złocieniec
O projekcie
Z ręcznikiem i piosenką przez życie Gminy: Hajnówka, Bielsk Podlaski
O projekcie
Społeczna (re)akcja – stop krzywdzeniu dzieci Gminy: Sokółka
O projekcie
Kalejdoskop aktywności Gmina: Tomaszów Lubelski
O projekcie
Gmina Dwikozy w partnerstwie ze środowiskiem
O projekcie
Młodzi Gospodarze Gmina: Staszów
O projekcie
Robimy wiochę! Sołectwo na medal Gmina: Główczyce
O projekcie
Młodzi odkrywają tajemnice i potencjał regionu – budujemy Centrum Aktywności „Wulkan” Gmina: Złotoryja
O projekcie
Sieć miejsc przyjaznych młodzieży Gminy: Błażowa, Boguchwała, Chmielnik i Lubenia
O projekcie
Wielkowiejska misja – niska emisja! Gmina: Wielka Wieś
O projekcie
Kalejdoskop partnerstwa Gminy: Myślenice, Dobczyce
O projekcie
Z tradycyjnym chlebem w XXI wiek Gmina: Szadek
O projekcie
Młodzieżowa Straż Leśna Gmina: Niemce
O projekcie
Owoc naszej pasji Gminy: Warka
O projekcie